Πώς θα κάνει …ντού η εφορία σε καταστήματα και σπίτια

Ο έφορος θα μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους όχι μόνο στα μαγαζιά και στις επιχειρήσεις των φορολογουμένων αλλά ακόμη και στα …σπίτια τους. Αυτό προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί ο ελεγκτής να εισέλθει ακόμη και στις κατοικίες

 Το θέμα αναφέρεται στο άρθρο 25 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών το οποίο φέρει τον τίτλο «είσοδος σε εγκαταστάσεις».

Αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο: «Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος φέρει έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από το Γενικό Γραμματέα, και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α)        τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής,

β)         το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος,

γ)         το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου,

δ)         τη φορολογική περίοδο και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος,

ε)         την ημερομηνία έναρξης του φορολογικού ελέγχου,

στ)       τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και

ζ)         τον χαρακτηρισμό «πλήρης» ή «μερικός» έλεγχος, κατά περίπτωση.

Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.

Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου κατά το επίσημο ωράριο λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.