12 δόσεις για χρέη προς την εφορία για όσους αποκλείονται από τις τελευταίες ρυθμίσεις – Σε ποιες περιπτώσεις ισχύουν εικοσιτέσσερις δόσεις

ην «πάγια» ρύθμιση που προβλέπει 12 ή ακόμη και 24 μηνιαίες δόσεις για όσους αποκλείστηκαν από τη ρύθμιση με τις έως και 100 δόσεις, ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή, οι όροι υπαγωγής είναι πολύ αυστηροί ή και σκληροί. Στην πράξη, η ρύθμιση δεν προβλέπει πάνω από 12 δόσεις για όσους έχουν αφήσει απλήρωτους τους φόρους εισοδήματος ή τα τέλη κυκλοφορίας κλπ, που είναι οι συνηθέστερες περιπτώσεις οφειλών στις μέρες μας.

Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο γ.γ. δημοσίων εσόδων κ.Χάρης Θεοχάρης, καθορίζονται οι όροι με τους οποίους έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και όσοι οφείλουν στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία φόρους και τέλη που βεβαιώθηκαν και δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα, από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Πότε οι 12 δόσεις γίνονται 24

Με την εγκύκλιο του κ. Θεοχάρη παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για τον τρόπο εξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο με βάση την «πάγια ρύθμιση».

1) παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των οφειλών έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Μόνον οι οφειλές που προέρχονται από έκτακτη αιτία (δηλαδή τα χρέη από φόρους κληρονομιάς, γονικής παροχής, δωρεάς κ.λπ. και γενικότερα τα χρέη που δεν προέρχονται από δηλώσεις που υποβάλλονται περιοδικά όπως το εισόδημα και ο ΦΠΑ ή από τέλη κυκλοφορίας, δάνεια, συμβάσεις κλπ), δύνανται να ρυθμίζονται και σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις άνω των 12 και μέχρι τις 24.

2) Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας.

3) Στην «πάγια ρύθμιση» υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων (έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής) οφειλών που δεν έχουν μπει σε ρύθμιση. Δύνανται επίσης να υπαχθούν και:

α) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες (έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής) οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,

β) μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον μία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

4) Η υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Η αίτηση υπαγωγής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, όχι όμως στην εφορία αλλά μόνον ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Μεταβατικά, μέχρι και την 25η-7-2013 ή για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο). Η εξόφληση των δόσεων θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά στις τράπεζες ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με πάγια εντολή πληρωμής.

5) Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και την περιουσιακή του κατάσταση (θα χρειαστεί να δηλώσει με κάθε λεπτομέρεια την κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής).

6) Για χρέη άνω των 50.000 ευρώ οι οφειλέτες πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά βεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων που έχουν δηλώσει, ενώ για χρέη άνω των 150.000 ευρώ πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες (εγγυητική επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων ή εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων για τη διασφάλιση της οφειλής).

7) Εφόσον ο φορολογούμενος δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της προθεσμίας, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

8) Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ευρώ.

9) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής μιας δόσης, το ποσό της δόσης αυτής θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 15% και το συνολικό προσαυξημένο ποσό θα πρέπει να εξοφλείται εντός της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

10) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση θα επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο υπερημερίας 8,5%.

11) Εξαιρούνται από τη ρύθμιση οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Μάλιστα οι οφειλέτες θα πρέπει να δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί. Αντίθετα στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν οφειλέτες κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και έχουν αθωωθεί. Επίσης στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν τα χρέη πτωχών οφειλετών.