Πώς θα διεξάγεται η “φορο-ανάκριση” νέου τύπου και σε ποιες ερωτήσεις θα απαντούν οι ελεγχόμενοι

Σε μια διαδικασία εξοντωτικής «φορο-ανάκρισης» θα υποβάλλονται από την Εφορία στο εξής όσοι φορολογούμενοι επιλέγονται για ελέγχους, ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή ή παράνομο πλουτισμό.

Με το νέο σύστημα οι ελεγκτές θα καταγράφουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις πηγές εισοδήματος (ακόμα και μετρητά και κοσμήματα) και ότι δεν δικαιολογείται με βάση το εισόδημα θα θεωρείται παράνομος πλουτισμός και θα φορολογείται.

Ο προσδιορισμός των εισοδημάτων θα γίνεται με έμμεσο τρόπο, με βάση τις μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση και τη ρευστότητα των ελεγχομένων.

Οι ελεγκτές της Εφορίας θα λαμβάνουν υπόψη τους για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες απόκτησης και χρήσης περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, ΙΧ αυτοκινήτων δικύκλων, κοσμημάτων, έργων τέχνης κ.λπ.), τις αγορές και τα λοιπά έξοδα των φορολογουμένων (μέσω πιστωτικών καρτών, δανείων ή μετρητών), τις πάσης φύσεως αποταμιεύσεις και επενδύσεις τους (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια κ.λπ.) και τα πάσης φύσεως έσοδα που απέκτησαν (από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ).

Τι θα δηλώνουν οι ελεγχόμενοι

Σε κάθε έντυπο “διαθεσίμων περιουσιακών στοιχείων”, ο ελεγχόμενος θα πρέπει να δηλώσει αναλυτικά:

1) Τα στοιχεία ταυτότητας του ιδίου, της συζύγου, των προστατευόμενων τέκνων του και τυχόν άλλων προστατευόμενων μελών της οικογενείας του (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα και διεύθυνση εργασίας).

2) Κάθε οικόπεδο και αγροτεμάχιο που κατείχε ο ίδιος, η σύζυγος ή τα τέκνα τους την ζητούμενη ημερομηνία (τοποθεσία, είδος, χρήση, επιφάνεια, έτος κτήσης, τρόπο και αξία κτήσης, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, καθώς και το αν υπήρχε ή όχι κτίσμα μέσα στο οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο).

3) Κάθε κτίσμα που κατείχε ο ίδιος, η σύζυγος ή τα τέκνα τους την ζητούμενη ημερομηνία (διεύθυνση, είδος, χρήση, όροφος, επιφάνεια κύριων και βοηθητικών χώρων, έτος-τρόπο-αξία κτήσης ή κατασκευής, κόστος και έτος κατασκευής κάθε πρόσθετου έργου, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας καθώς και σε ποιο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο βρίσκεται το κτίσμα).

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα ακίνητα τα οποία ο ελεγχόμενος έχει ήδη συμπεριλάβει σε υποβληθέντα έντυπα Ε9 δεν απαιτείται να τα ξαναδηλώσει στο έντυπο “διαθεσίμων περιουσιακών στοιχείων”. Για τα ακίνητα αυτά αρκεί να δηλώσει μόνο τους σχετικούς αριθμούς, όπως έχουν καταγραφεί στο Ε9.

4) Κάθε κινητό μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, σκάφος, αεροσκάφος  κ.λπ.) που διέθετε η οικογένεια τη ζητούμενη ημερομηνία (είδος, αριθμό κυκλοφορίας, τύπο, έτος-αξία-τρόπο κτήσης, κυβισμό ή ισχύ κινητήρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας, τόπο στάθμευσης, αριθμό/λιμάνι νηολόγησης).

5) Τις επενδύσεις της οικογένειας σε μετοχές, εταιρικά μερίδια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ. (αριθμό μετοχών ή μεριδίων, επενδεδυμένο κεφάλαιο, τρόπο-έτος απόκτησης και επωνυμία επιχείρησης), τις κάθε μορφής λοιπές αποταμιεύσεις και καταθέσεις σε προσωπικούς ή επαγγελματικούς λογαριασμούς (τύπο τραπεζικού λογαριασμού, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, χώρα, αριθμό λογαριασμού, είδος κατάθεσης, ονόματα δικαιούχου και συνδικαιούχων καθώς και το εάν υπήρχε τραπεζική θυρίδα) και τις κάθε μορφής λοιπές επενδύσεις σε έργα τέχνης, συλλογές, κοσμήματα, χρυσά νομίσματα κ.λπ. (είδος ή τύπο αντικειμένου, περιγραφή, έτος κτήσης, ποσό και τρόπο απόκτησης).

6) Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία και τις απαιτήσεις χρηματικών ποσών που είχε η οικογένεια από τρίτους.

7) Τυχόν χρηματικά ποσά που διέθετε η οικογένεια σε μετρητά κατά την ζητούμενη ημερομηνία (με πληροφορίες για το ποσό, το νόμισμα, τον δικαιούχο και με τυχόν άλλες αναγκαίες παρατηρήσεις). Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο πίνακας αυτός, θα θεωρείται από τον έλεγχο ότι ο φορολογούμενος, η σύζυγος του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών δεν είχαν στην κατοχή τους μετρητά, κατά την έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης ελεγχόμενης περιόδου ή χρήσης.

Η ανάκριση τρίτου βαθμού

Θα συμπληρώνει το έντυπο “ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών-υποχρεώσεων”. Το έντυπο αυτό θα επιδίδεται στο φορολογούμενο σε ένα αντίτυπο, επί του οποίου αυτός θα καλείται να παράσχει στοιχεία για όλα τα έτη για τα οποία ελέγχεται.

Στο έντυπο αυτό, το οποίο έχει μορφή “ερωτηματολογίου” κανονικής ανάκρισης, ο ελεγχόμενος θα πρέπει να παράσχει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης του ιδίου, της συζύγου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του, για τις μεταβολές των περιουσιακών τους στοιχείων και για τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους για όλα τα ελεγχόμενα έτη.

Ειδικότερα, ο ελεγχόμενος θα καλείται να απαντήσει στις ακόλουθες 14 “ομάδες” ερωτήσεων:

1) Αν φιλοξενείται ή φιλοξενήθηκε κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις, από ποιον ή ποιους και σε ποιες διευθύνσεις.

2) Σε περίπτωση που είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση, αν κατέβαλε διατροφή και σε ποιον.

3) Ποιοι είναι οι αριθμοί ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των κατοικιών του, ποιες κατοικίες αφορούν, πόσο διάστημα και ποια έτη χρησιμοποιήθηκαν οι κατοικίες αυτές, καθώς και ποια ήταν σε κάθε περίπτωση η μέση ετήσια δαπάνη ηλεκτροδότησης.

4) Ποια είναι τα ακριβή στοιχεία κάθε λογαριασμού σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας της οικογένειας (πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός, ονοματεπώνυμο χρήστη, αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, εταιρία-πάροχο, διάστημα σύνδεσης με την εταιρία, έτος κ.λπ.).

5) Ποιες ήταν οι μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας (αν έγιναν αγορές, πωλήσεις, γονικές παροχές ή κληρονομιές, τι ποσά καταβλήθηκαν κ.λπ.).