Από «κόσκινο» οι επιστροφές φόρου

«Μπλόκο» στις επιστροφές φόρου εισοδήματος, ανεξαρτήτως ποσού, βάζει και φέτος το υπουργείο Οικονομικών, δημιουργώντας φορολογούμενους δύο «ταχυτήτων»!
 
Οι επιστροφές με βάση τη νέα απόφαση (ΠΟΛ. 1146/20.6.2013) του υφυπουργού Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνη, θα περνούν όλες από «κόσκινο» στις περιπτώσεις φορολογουμένων με υψηλές δαπάνες διαβίωσης, απότομη μεταβολή της οικονομικής τους κατάστασης, υψηλές αφορολόγητες δαπάνες, καθώς και μεγάλα ποσοστά εξόδων επί του τζίρου.
 
Εντοπισμός οφειλών
 
Από την άλλη πλευρά εξονυχιστικός θα είναι ο έλεγχος για τον εντοπισμό τυχόν οφειλών, προκειμένου να συμψηφιστούν με τα επιστρεφόμενα ποσά, εφόσον το εκκαθαριστικό είναι πιστωτικό, λόγω κυρίως της εκτός ελέγχου πλέον πορείας των ληξιπρόθεσμων χρεών, που τον Ιούνιο ξεπέρασαν τα 59 δισ. ευρώ.
 
Συγκεκριμένα, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το γραφείο επιστροφών θα εκτυπώνει την κατάσταση παραληφθέντων ΑΦΕΚ (Ατομικών Φύλλων Εκπτωσης) από φόρο εισοδήματος και στη συνέχεια θα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους μέσω του συστήματος σχετικά με τα αίτια που η επιστροφή του δικαιούχου συμπεριελήφθη σε ΑΦΕΚ (π.χ. οφειλέτης Δημοσίου, μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε., ΦΠΑ κ.λπ.).
 
Εξυπακούεται ότι εάν εντοπιστούν οφειλές προς το Δημόσιο, τότε θα διενεργούνται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και εάν απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τη ΔΟΥ κατόπιν ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας!
 
Δύο κατηγορίες
 
Η «έκρηξη» των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο ήταν μια από τις αιτίες που οδήγησαν τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη, να επιβάλει εξονυχιστικό έλεγχο σε όλες τις επιστροφές φόρου από τις φετινές φορολογικές.
 
Ειδικότερα, με βάση τις νέες οδηγίες του κ. Μαυραγάνη, οι φορολογούμενοι χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες:
 
Α’ κατηγορία: Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες μετά τη διασταύρωση ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος και εκκαθαρίζονται άμεσα.
 
Β’ κατηγορία: Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη ΓΓΠΣ, απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Οι εν λόγω δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται άμεσα.
 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τους δικαιούχους που είναι φορολογικά ενήμεροι (Α’ κατηγορία) η ΓΓΠΣ θα παράγει μαγνητικά αρχεία και στη συνέχεια, με την ενημέρωση από τις τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον ΑΦΜ, θα εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.
 
Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία:
 
  • Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
  • Τη διεύθυνση της κατοικίας του.
  • Το επιστρεφόμενο ποσό.
  • Τον ΑΦΜ.
  • Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.
  • Την ημερομηνία ύστερα από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό και
  • Την Τράπεζα που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη σε περίπτωση μη ύπαρξης έντοκου λογαριασμού.
 
Επισημαίνεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το φορολογούμενο στη φορολογική δήλωση θα πιστώνεται μόνο μία φορά.
 
Στις περιπτώσεις φυσικά που οι δικαιούχοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι, η ΓΓΠΣ θα αποστέλλει στις ΔΟΥ μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ και στους δικαιούχους εκκαθαριστικά σημειώματα με αντίστοιχη ενημέρωση, ότι η επιστροφή θα διενεργηθεί από τη ΔΟΥ. Επισημαίνεται, πάντως, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα απαιτείται η προσκόμιση στη ΔΟΥ των σχετικών με τη δήλωση δικαιολογητικών.
 
Οσον αφορά τις δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη ΓΓΠΣ, απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών, αυτές δεν θα εκκαθαρίζονται άμεσα.
 
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προβλέπει ότι η ΓΓΠΣ θα ενημερώνει τους υπόχρεους ότι προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσής τους πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.
 
Αμεση ενημέρωση
 
Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη ΔΟΥ και εφόσον αυτά είναι ορθά, η ΔΟΥ θα ενημερώνει άμεσα τη ΓΓΠΣ προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης. Εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι είναι φορολογικά ενήμεροι, θα εκδίδεται και αποστέλλεται στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.