Αλλαγές σε συλλογή φόρων, πρόστιμα και κατασχέσεις

Οι τέσσερις τρόποι µε τους οποίους η Εφορία θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει τους φόρους για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Οικονοµικών να έχει έτοιµο τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος καθορίζει τέσσερις διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους η Εφορία θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει τους φόρους που θα πρέπει να πληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις. Επίσης, ο Κώδικας φέρνει ανατροπές στο ποινολόγιο και στις κατασχέσεις.
 
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημοσίευμα του Έθνους, για πρώτη φορά η Εφορία θα επιβάλλει φόρο κατ’ εκτίµηση, ακόµη κι αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση, θα ζητά προκαταβολή φόρου για όσους είναι ύποπτοι φυγής στο εξωτερικό, θα εκδίδει νέο εκκαθαριστικό µε βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και, τέλος, θα βάζει φόρο πολυτελούς διαβίωσης µε βάση δαπάνες και αγορές.
 
Εξάλλου, δεσµεύσεις, κατασχέσεις και εκποιήσεις περιουσιών για ληξιπρόθεσµες οφειλές θα γίνονται σε διάστηµα 30 ηµερών από την κοινοποίηση των ατοµικών ειδοποιήσεων για την εξόφληση των χρεών.
 
Από 300 μέχρι και 2.000 ευρώ
 
Το νέο ποινολόγιο προβλέπει αυτοτελή πρόστιμα από 300 έως 2.000 ευρώ για μη υποβολή φορολογικής δήλωσης και άλλες παραβάσεις. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα, η Εφορία θα είναι σε θέση να επιβάλλει φόρο κατ’ εκτίμηση, ακόμη κι αν ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση.
 
Η Εφορία θα μπορεί να προσδιορίζει στο περίπου τον φόρο που αναλογεί
 
Η «λυπητερή» θα έρχεται ακόμα και χωρίς δήλωση
 
Με ή χωρίς υποβολή δήλωσης η Εφορία θα βγάζει τη… λυπητερή του φόρου που αναλογεί σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις. Κι αυτό καθώς οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν κατά εκτίμηση τον αναλογούντα φόρο και στις περιπτώσεις εκείνες που φορολογούμενοι παρότι είναι υποχρεωμένοι δεν καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις.
 
Επιπρόσθετα θα μπορούν να επιβάλλουν «προληπτικό» φόρο πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής δήλωσης αν κρίνουν ή έχουν ενδείξεις ότι φορολογούμενος είναι έτοιμος να εγκαταλείψει τη χώρα ή να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία.
 
Οι δε προσαυξήσεις για εκπρόθεσμες και ανακριβείς δηλώσεις καθώς και για μη καταβολή του παρακρατούμενου φόρου θα φθάνουν το 100% του ποσού του φόρου.
 
Τα παραπάνω προβλέπονται στο νέο Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης ο οποίος κατατίθεται άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση καθώς αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση.
 
Από 1/1/2014 
 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 και στόχος είναι να κλείσει «τρύπες» φοροαποφυγής και να συντελέσει στον ακριβή προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.
 
Πιο αναλυτικά το Δημόσιο αποκτά πλέον τη δυνατότητα να προσδιορίζει τα ποσά των φόρων που οφείλουν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις με τους ακόλουθους τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:
 
Τον κανονικό προσδιορισμό φόρου, ο οποίος βασίζεται σε πληροφορίες που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο μέσω κάποιας φορολογικής δήλωσης ή και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση.
 
Τον κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό φόρου, ο οποίος θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος, παρότι υποχρεούται, δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εφορία μπορεί «κατ΄ εκτίμηση» να προσδιορίζει το ποσό του οφειλόμενου φόρου, βάσει κάθε πληροφορίας που έχει στη διάθεσή της.
 
Τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου. Οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να προβούν μετά από έλεγχο σε διόρθωση οποιουδήποτε προηγούμενου κανονικού ή κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμού φόρου. Αυτό θα γίνεται σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο προηγούμενος προσδιορισμός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλμένος. Και ο ίδιος ο φορολογούμενος μπορεί να ζητά διόρθωση του κανονικού προσδιορισμού φόρου εάν υποβάλει τροποποιητική δήλωση.
 
Τον προληπτικό προσδιορισμό φόρου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης. Αν υπάρχουν υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος πρόκειται να εγκαταλείψει τη χώρα ή να μεταβιβάσει περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου, θα μπορούν οι φορολογικές αρχές να προσδιορίζουν ακόμη και προληπτικά τον φόρο, προκειμένου να διασφαλίσουν την είσπραξή του.
 
Από την πλευρά του ο φορολογούμενος θα έχει με βάση τον νέο Κώδικα τη δυνατότητα να προσφύγει κατά του προληπτικού προσδιορισμού φόρου κατευθείαν ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου μόνο για τους εξής λόγους.
 
Το ποσό του προσδιορισμού είναι υπερβολικά υψηλό ή κατά την κρίση του δεν συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν προληπτικό προσδιορισμό φόρου.
 
Τα πρόστιμα
 
Οι περιπτώσεις και το ύψος
 
Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα κάθε φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο:
 
Εάν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα.
 
Εάν δεν υποβάλει δήλωση παρακράτησης φόρου εμπρόθεσμα.
 
Εάν δεν παρακρατήσει φόρο.
 
Εάν δεν ανταποκριθεί σε αίτημα. πληροφοριών της Φορολογικής Διοίκησης.
 
Εάν δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου.
 
Εάν δεν γνωστοποιήσει την ιδιότητά του ή τον διορισμό του ως φορολογικού αντιπροσώπου.
Εάν δεν εγγραφεί ως φορολογούμενος.
 
Εάν δεν συμμορφωθεί με κάθε υποχρέωση για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων.
 
Τα πρόστιμα καθορίζονται ως εξής:
 
300 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων.
 
1.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
 
2.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
 
Σε περίπτωση υποτροπής του φορολογουμένου εντός πέντε ετών, θα επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού και σε περίπτωση μεταγενέστερης διάπραξης παράβασης ιδίου τύπου εντός πέντε ετών, θα επιβάλλεται πρόστιμο τετραπλάσιο του αρχικού.
 
Τα χρέη
 
Κατασχέσεις-εξπρές για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα
 
Με διαδικασίες-εξπρές εντός 30 ημερών θα γίνονται οι κατασχέσεις για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης.
 
Στη συνέχεια και μέσα σε διάστημα 14 ημερών μετά την κατάσχεση το Δημόσιο θα μπορεί να προχωρά σε εκποίηση μέσω δημοπρασίας των κατασχεθέντων.
 
Δηλαδή με την εφαρμογή του Κώδικα μέσα σε ενάμιση μήνα θα πρέπει να γίνεται η κατάσχεση αλλά και η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, ώστε το Δημόσιο να λάβει έστω και μέρος των οφειλομένων.
 
Επίσης θα αποστέλλονται διαταγές πληρωμών σε τράπεζες και λογιστήρια εταιρειών για κατασχέσεις μελλοντικών μισθών και αμοιβών.
 
Πιο αναλυτικά, στον Κώδικα προβλέπονται τα εξής:
 
Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος οφειλέτη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, δηλαδή οι διαδικασίες κατασχέσεων σε περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα του οφειλέτη, θα μπορούν να λαμβάνονται μετά την πάροδο 30 ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας.
 
Σε περιπτώσεις που οι φορολογικές αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι διακυβεύεται η είσπραξη του φόρου, μπορεί να αξιώσουν άμεση καταβολή του και αν αυτή δεν γίνει, να προχωρήσουν σε άμεση κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.
 
Καθιερώνεται η πενταετία ως χρονικό όριο για την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους σε κάθε φορολογική υπόθεση.
 
Η προθεσμία αυτή μπορεί υπό όρους να παραταθεί. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει διαπράξει φοροδιαφυγή η σχετική προθεσμία θα παρατείνεται στα 20 έτη.
 
Η Εφορία υποχρεώνεται εντός 90 ημερών από την υποβολή έγγραφης αίτησης του φορολογουμένου για την επιστροφή φόρου να καταβάλει το αιτούμενο ποσό. Αν καθυστερήσει περισσότερο, τότε θα πρέπει να πληρώσει εντόκως το επιστρεφόμενο ποσό.