Πώς ασφαλίζεται μισθωτός με πολλαπλή απασχόληση

Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να απασχολείται μέχρι και σε τρείς εργοδότες μέσα στην ίδια μέρα, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 30 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ.

Πρόκειται για πολλαπλή απασχόληση ασφαλιστέα στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ γιατί η παρεχόμενη εργασία θεωρείται εξαρτημένη.
 
Ο κλάδος ασφάλισης εξαρτάται από την ειδικότητα με την οποία απασχολείται ο μισθωτός (κλάδος ΒΑΡΕΩΝ, ΜΙΚΤΩΝ, Ασφάλισης συγγενικού προσώπου, Επικουρικό Ταμείο ασφάλισης).

Η καταβολή των εισφορών προς το ΙΚΑ είναι ανάλογη με το ύψος των αποδοχών που λαμβάνει ο εργαζόμενος.

Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν να επιστραφεί μέρος των εισφορών προς τον εργαζόμενο, ύστερα από σχετική αίτησή του, εφόσον το σύνολο των αποδοχών του εργαζόμενου ξεπερνά το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, δηλ. 5.543,55 ευρώ μηνιαίως.
 
Οι μέρες ασφάλισης υπολογίζονται σε 25 κάθε μήνα για τον έμμισθο και σε 24, 25, 26, ή 27 (ανάλογα με τον μήνα) για τοω ωρομίσθιο και όχι σε πάνω άπό 300 κατ’ έτος.
Για τον προσδιοριαμό της Ασφαλιστικής Κλάσης του εργαζομένου του κλάδου Παροχών Ασθενείας σε είδος και σε χρήμα και Παροχών κλάδων Σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των αποδοχών.