Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη στο ΙΚΑ – Ολόκληρη η εγκύκλιος

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις στο ΙΚΑ όσοι χρωστούν εισφορές έως 31/12/2012 προκειμένου να τις εξοφλήσουν με εκπτώσεις σε 48 δόσεις ή κατ’ εξαίρεση σε 100 δόσεις και χωρίς έκπτωση, αν το χρέος δεν ξεπερνά τις 5.000 ευρώ.

Με βάση την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ, κάθε μήνας καθυστέρησης υποβολής αίτησης περιορίζει τον αριθμό των δόσεων (οι οποίες, ελλείψει λογισμικού θα πληρώνονται στα υποκαταστήματα) ενώ προβλέπονται πλήρης έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης και εγγυήσεις για την είσπραξη χρεών άνω των 50.000 ευρώ. Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου – “κλειδιά” για τη ρύθμιση των χρεών ύψους 7,9 δις ευρώ στο ΙΚΑ, έχουν ως εξής:

Δύο τρόποι ρύθμισης

1. Η “νέα Αρχή”: Αφορά τις κεφαλαιοποιημένες οφειλές μέχρι τις 31/12/2012 για όσους ανελλιπώς καταβάλλουν τις εισφορές από 1/1/2013 και προβλέπει εξόφληση σε έως 48 δόσεις με:

– Εκπτωση 25% επί των προσαυξήσεων της κεφαλαιοποιημένης έως 31/12/2012, οφειλής εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι τις 30/6/2017 (48 δόσεις)

– Εκπτωση 30% επί των προσαυξήσεων, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30/6/2016

– Εκπτωση 35% εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30/6/2015

– Εκπτωση 40% εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30/6/2014

– Εκπτωση 50% εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 31/7/2013.

Με βάση τα παραπάνω, αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 30/6/2013 θα επωφεληθούν με τον μέγιστο αριθμό των 48 μηνιαίων δόσεων. Αντίθετα, για κάθε μήνα καθυστέρησης μετά την 30/6/2013 οι δόσεις θα μειώνονται σε 47, 46, 45 κ.ο.κ ενώ όσοι οφείλουν εισφορές από 1/1/2013, για να ενταχθούν στη νέα αρχή θα πρέπει πρώτα να τις εξοφλήσουν πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη νέα ρύθμιση. Αν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της «νέας αρχής» ο οφειλέτης επιθυμεί να μεταβεί στη «πάγια» ρύθμιση θα μπορεί να το πράξει, αλλά, χάνοντας τις εκπτώσεις και με κατάπτωση των εγγυήσεων.

2. Η πάγια ρύθμιση: Εντάσσονται οι καθυστερούμενες οφειλές με τις προσαυξήσεις που κεφαλαιοποιούνται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα και μπορούν να εξοφληθούν σε έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή 100 για όσους χρωστούν έως 5.000 ευρώ. Ειδικά για τους τελευταίους η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι “εντάσσονται οι καθυστερούμενες έως την 31/12/2012 οφειλές, οι οποίες δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος (αχρεώστητες παροχές, ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα) για φυσικά πρόσωπα με αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις και για συνολικό ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ. Στη περίπτωση αυτή ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε 100 με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, δεν παρέχεται καμία έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ενώ η διάρκεια του διακανονισμού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31/10/2021”. Στην πάγια ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσοι έχουν χάσει το δικαίωμα συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων.

ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Σε καμία από τις δύο ρυθμίσεις δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλλει Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις την τελευταία 5ετία.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 8,50%

Οι δόσεις, ελλείψει λογισμικού, δεν θα καταβάλλονται σε πιστωτικά ιδρύματα (όπως προβλέπει ο νόμος) αλλά στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Το ποσό της κύριας οφειλής επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής σε ρύθμιση με ετήσιο επιτόκιο 8,50 % αντί των γνωστών προσαυξήσεων ενώ επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μόνο 1 δόσης με προσαύξηση 15%.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

“Αρμόδιο διοικητικό όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στο καθεστώς της “πάγιας ρύθμισης” ή στη ρύθμιση “νέας αρχής”, των καθυστερούμενων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., είναι ο διευθυντής του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής του οικείου Ταμείου, προκειμένου για Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής διάταξης για την ίδρυσή του”.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 1 ΜΗΝΟΣ

Στους εργοδότες που τηρούν τους όρους χορηγείται για κάθε χρήση (π.χ. είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., δανειοδότηση από Τραπεζικά Ιδρύματα) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, μηνιαίας διάρκειας, χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό) στην οποία πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Για όσους δεν ενταχθούν ή χάσουν τη ρύθμιση θα λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα για τα περιουσιακά στοιχεία, θα γίνονται κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών και θα καταπίπτουν οι χορηγηθείσες εγγυήσεις για τους οφειλέτες με κύρια οφειλή άνω 150.000 ευρώ για την “πάγια” ρύθμιση και των 300.000 ευρώ για τη ρύθμιση της “νέας αρχής”.

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλονται υποχρεωτικά:

1. Για οφειλέτες με βασική οφειλή έως 5.000 ευρώ υπεύθυνη δήλωση για την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, τη βιωσιμότητα του διακανονισμού καθώς και αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2. Για κύρια οφειλή άνω των 5.000 ευρώ και έως 50.000 ευρώ για την πάγια ρύθμιση ή 75.000 ευρώ για τη νέα αρχή εκτός από την υπεύθυνη δήλωση περί αδυναμίας κ.α. πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής με προσκόμιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

3. Για κύρια οφειλή άνω 50.000 ευρώ για την “πάγια ρύθμιση” ή των 75.000 ευρώ για τη “νέα αρχή”, θα προσκομίζονται εντός 30 εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εκτός από την υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη

4. Για ο κύρια οφειλή άνω 150.000 ευρώ για την “πάγια ρύθμιση” ή των 300.000 ευρώ για τη ρύθμιση “νέας αρχής” η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής (εγγυητική επιστολή τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου).