Από σήμερα η υποβολή του ΦΠΑ με το νέο σύστημα σε δύο δόσεις και προκαταβολή μόλις 10 ευρώ

«Νέα ήθη» από σήμερα στο σύστημα υποβολή  δηλώσεων ΦΠΑ. Η ημερομηνία κατάθεσης των δηλώσεων αλλάζει και η δήλωση ΦΠΑ πρέπει να κατατίθεται πλέον έως τις 20 αντί τις 26 του μηνός.

Για να βάλει φρένο στο μαζικό φαινόμενο να μην υποβάλλουν καν δήλωση πια σχεδόν1 στους 4 υπόχρεους ΦΠΑ, το υπουργείο Οικονομικών δίνει από σήμερα σε όλους τη δυνατότητα να την υποβάλουν και να πληρώσουν άμεσα οποιοδήποτε ποσό, από μόλις 10 ευρώ τουλάχιστον. Το υπόλοιπο όμως θα το εξοφλούν σε δύο μηνιαίες δόσεις, με προσαύξηση 2% το μήνα.

Συγκεκριμένα, από σήμερα ξεκινούν να εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις που διέπουν την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και οι οποίες προβλέπουν ότι:

1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος μέχρι:

α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.
β) Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.

2. Η περιοδική δήλωση θεωρείται ότι έχει υποβληθεί, εφόσον ταυτόχρονα με την υποβολή της ο επιτηδευματίας καταβάλλει στο δημόσιο το σύνολο ολόκληρο το ποσόν , ή τουλάχιστον ποσό δέκα ευρώ. Μέχρι σήμερα ίσχυε ότι ο ΦΠΑ μπορεί να πληρωθεί σε δόσεις εφόσον με την υποβολή της δήλωσης πληρώσει τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού υπολοίπου.

3. Στην περίπτωση πληρωμής με δόσης, το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό (πέραν των 10 ευρώ ή της όποιας προκαταβολής γίνει με τη δήλωση) θα καταβάλλεται ως εξής:

α) σε δύο δόσεις, αν είναι εμπρόθεσμη η δήλωση. Η πρώτη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου. Η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
Προσοχή: εάν το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση.
Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά δύο τοις εκατό (2%) και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης.
Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση.
β) εφάπαξ σε μία δόση εάν γίνεται εκπρόθεσμη η δήλωση. Το υπόλοιπο καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίσθηκε.

Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής δια συμψηφισμού.
Εκκαθαριστική δήλωση χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού δεν επάγει έννομα αποτελέσματα.
Ως ημερομηνία για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης για τις οποίες η καταληκτική προθεσμία υποβολής ήταν η 26η ημέρα και για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, λαμβάνεται πλέον η 20η ημέρα.
 
Παράδειγμα:
 
– Επιχείρηση καταθέτει σήμερα  την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. του μηνός Μαΐου 2013.
– Έστω ότι προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο 1.200,00 ευρώ.
– Ταυτόχρονα με τη δήλωση θα πληρώσει σαν προκαταβολή το ποσό των 10 ευρώ προκειμένου να είναι αποδεκτή στο σύστημα η δήλωση.
– Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου (δηλαδή έως 28.6.2013), πρέπει να καταβληθεί το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, δηλαδή 590,00 (1.200,00/2 = 600,00. 600,00 – 10,00 = 590,00).
– τα υπόλοιπα 600 ευρώ θα καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα (δηλαδή έως 31.7.2013).
– Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή τον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά 2% και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης.