Πλήρες φακέλωμα από την εφορία για τους οφειλέτες που θέλουν να υπαχθούν σε ρύθμιση

Ένα «βουνό» από δικαιολογητικά και στοιχεία θα πρέπει να προσκομίσει όποιος ζητήσει να υπαχθεί στη νέα ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο. Με βάση τις οδηγίες του υπουργείου, θα πρέπει ο οφειλέτης να περιγράψει «με το νι και με το σίγμα» πόσα λεφτά έχει, πόσα παίρνει και από πού, αλλά και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.  

Ουσιαστικά δηλαδή, το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει, με τη βοήθεια όσων ζητήσουν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, να «χτίσει» μια μικρογραφία του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου το οποίο διαρκώς εξαγγέλλει αλλά ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν μπόρεσε να ετοιμάσει.

Συγκεκριμένα ο οφειλέτης, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης που θα γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
– το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής),
– το μηνιαίο εισόδημά του,
– επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής,
– τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN),
– μεταφορικά μέσα,
– τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα,
– απαιτήσεις από τρίτους,
– πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα
– κάθε άλλη πάγια υποχρέωσή του προς τρίτους, εφόσον υφίσταται,
– το τρέχον και το αναμενόμενο (επιπλέον) εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ).
 
Δεν φτάνει όμως μόνο ότι πρέπει να αποδείξει την οικονομική αδυναμία του να ανταποκριθεί σε ρύθμιση με λίγες δόσεις, αλλά πρέπει να αποδείξει πως θα μπορεί να πληρώνει και στο μέλλον τις δόσεις για τη ρύθμιση που ζητά.

Για αυτό η εφορία θα ζητήσει, αν το ποσό βασικής οφειλής ξεπερνά τις 75.000 ευρώ να προσκομίσει υποχρεωτικά και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τόσο την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής όσο και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού.

Στη βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας αυτή πρέπει να καταγράφονται:
– καθαρή θέση,
– ανάλυση ρευστότητας
– προσδοκώμενα έσοδα
– αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα.

Από το αποτέλεσμα της ανωτέρω μελέτης πρέπει να προκύπτει τόσο η βιωσιμότητα του αιτούμενου προγράμματος ρύθμισης όσο και η οικονομική αδυναμία εξόφλησης ή ανταπόκρισης σε πρόγραμμα ρύθμισης με λιγότερες δόσεις.

Σημειώνεται ότι  η υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων και η καταβολή αυτών πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία από 20.06.2013 έως και την 18.07.2013. Μετά την τελευταία ως άνω ημερομηνία η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά στους φορείς είσπραξης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή η εφάπαξ εξόφληση λαμβάνει χώρα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης. Εφόσον ο αιτών δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Με δεδομένη την καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής των 48 δόσεων (30.06.17), για την αξιοποίηση της δυνατότητας του μέγιστου αριθμού των 48 δόσεων, η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 31.07.2013.
 
Η εφορία επιλέγει το λογαριασμό
 
Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (συνεργαζόμενες Τράπεζες, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΕΛ.ΤΑ.), με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή.

Η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες. Ωστόσο η αρμόδια ΔΟΥ, το Τελωνείο ή δημόσια Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ορίζει αυτή το λογαριασμό με τον οποίο θα συνδέεται η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης, προκειμένου ο οφειλέτης να συστήνει εντολή στο συγκεκριμένο λογαριασμό.