«Μπλόκο» στις καταθέσεις χωρίς ΑΦΜ – Τι πρέπει να κάνετε και πότε

Αυστηρές επιπτώσεις, ακόμη και μπλοκάρισμα των συναλλαγών μέσω του τραπεζικού τους λογαριασμού θα έχουν οι καταθέτες που θα αποκρύψουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου από την τράπεζα. Ξεκινάει διαδικασία απογραφής προκειμένου μέσα σε έναν μήνα να υπάρχει ΑΦΜ για όλους τους καταθέτες αλλά και τους συνδικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών.

 

 

Με διάταξη που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, οι τράπεζες θα έχουν 30 ημέρες στη διάθεσή τους για να εντοπίσουν τους λογαριασμούς από τους οποίους λείπει ο ΑΦΜ. Οι περιπτώσεις θα είναι δεκάδες χιλιάδες καθώς ειδικά οι συνδικαιούχοι, πολύ δύσκολα προσέρχονταν στις τράπεζες για να κάνουν συναλλαγή με αποτέλεσμα να μην τους έχει ζητηθεί και ο ΑΦΜ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι «κάθε πελάτης πιστωτικού ιδρύματος  και ιδρύματος  πληρωμής  που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος οφείλει να τον γνωστοποιεί σε αυτά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω υποχρέωση, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται  στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης της συναλλαγής και της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή άσκησης δραστηριοτήτων»

Γιατί όλα αυτά; Για να μπορεί το υπουργείο Οικονομικών, σε ηλεκτρονική διασύνδεση με τις τράπεζες, να εντοπίζει άμεσα τις καταθέσεις όσων του οφείλουν και να προχωρεί στη δέσμευση του ποσού. Τη διαδικασία, σας την είχαμε περιγράψει εγκαίρως. Δείτε τώρα και τη σχετική νομοθετική διάταξη που νομιμοποιεί αυτή τη διαδικασία:

«Προκειμένου ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων,οι κοινοποιήσεις τόσο του κατασχετηρίου, όσο και  της δήλωσης του άρθρου 32 με το πιο πάνω παραστατικό, ενεργούνται μέσω μοναδικών διαμετακομιστικών κόμβων ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους  κατά τρόπο ασφαλή και ορίζονται από κοινού  από  το Ελληνικό Δημόσιο και όλα τα εγκατεστημένα στην χώρα πιστωτικά ιδρύματα, όπως εκπροσωπούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ή την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών κατά περίπτωση.  Η κοινοποίηση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του από το πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από αυτό. Η επίδοση  της δήλωσης του άρθρου 32 θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής της, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι ως άνω βεβαιώσεις είτε θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3979/2011, είτε θα είναι κρυπτογραφημένες και θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή του εξυπηρετητή τους. H διέλευση των δεδομένων δια των ως άνω διαμετακομιστικών κόμβων εξαιρείται τόσο από την υποχρέωση γνωστοποίησης, ενημέρωσης, και λήψης συγκατάθεσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 6, 11 και 5 του ν.2472/1997, ως εκάστοτε ισχύουν, όσο και από την εφαρμογή των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου, όπως εκάστοτε ισχύουν».