14 τρόποι για να καλύψετε τα τεκμήρια και να πληρώσετε λιγότερο φόρο

Του Γεωργίου Πανταζή
Οικονομολόγου, Φοροτεχνικού, Δ/νων της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

Με 14 διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να δικαιολογήσετε στη δήλωση που θα υποβάλετε φέτος, για τα εισοδήματα του 2012, τυχόν πρόσθετη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματός σας και υψηλότερου τεκμαρτού εισοδήματος που ενδέχεται να προκύπτει με βάση το άθροισμα των «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» και των «τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων», που σας βαρύνουν.

Εάν δικαιολογήσετε τη διαφορά αυτή, τότε δεν θα φορολογηθείτε με βάση το υψηλότερο ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά με βάση το χαμηλότερο, του δηλωθέντος εισοδήματός σας.

Επιπλέον, θα γλιτώσετε κι από άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν από την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης επί του τεκμαρτού εισοδήματος καθώς επίσης και από την ενδεχόμενη μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων.

Διότι φέτος οι αποδείξεις υπολογίζονται επί του τεκμαρτού και όχι του δηλωθέντος εισοδήματος.

Oι 14 τρόποι για να αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων είναι, αναλυτικά, οι ακόλουθοι:

1) Εισόδημα από πώληση περιουσιακών στοιχείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρηματικά ποσά τα οποία εισπράξατε μέσα στο 2012 από την πώληση περιουσιακών σας στοιχείων, δηλαδή από πωλήσεις I.X. ακινήτων, σκαφών αναψυχής κλπ. Από τα ποσά αυτά ωστόσο θα πρέπει να αφαιρέσετε τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά, το δικαίωμα που σας δίδει το υπουργείο Οικονομικών είναι να επικαλεστείτε τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της αξίας στην οποία αποκτήσατε ένα περιουσιακό στοιχείο και της αξίας στην οποία το πωλήσατε!

Στις περιπτώσεις που θα επικαλεστείτε ποσά από την πώληση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισπράξατε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους. Tα ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 που βρίσκεται στην τρίτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1).

2) Tα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια.

Για τις μετοχές, αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την κάλυψη τεκμηρίων είναι η υπεραξία από την πώλησή τους σε τιμή υψηλότερη από την τιμή κτήσης. Εφόσον η υπεραξία προέκυψε από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο πρέπει να επισυνάψετε με τη δήλωσή σας τα σχετικά πινακίδια συναλλαγών. Μπορείτε επίσης να επικαλεστείτε για την κάλυψη τεκμηρίων την υπεραξία που προέκυψε από την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε τιμή υψηλότερη από την τιμή αγοράς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να σας έχει χορηγήσει η εταιρία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων. Όλα τα ποσά των υπεραξιών από πωλήσεις μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων πρέπει να τα αναγράψετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 της δήλωσης.

3) Oι τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Εάν είχατε επενδύσει χρηματικά ποσά σε ομόλογα μπορείτε να επικαλεστείτε τους τόκους που τυχόν εισπράξατε το 2012 από τις επενδύσεις αυτές, για να δικαιολογήσετε δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή τεκμήρια διαβίωσης. Τους τόκους αυτούς πρέπει να τους δηλώσετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχετε κανονικά στη διάθεσή σας βεβαίωση της τράπεζας από την οποία να προκύπτει η είσπραξη των τόκων. Φέτος τα ποσά των τόκων από ομόλογα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα τα προεκτυπώσει στους κωδικούς 659-660 των «ηλεκτρονικών» δηλώσεων που θα υποβάλετε, οπότε δεν θα χρειαστεί να μεταβείτε στις τράπεζες για να λάβετε τις βεβαιώσεις. Αυτό θα γίνει εντός των προσεχών ημερών.

4) Oι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και καταθέσεις.

Tα ποσά των τόκων που τυχόν αποκτήσατε το 2012 από τοποθετήσεις σας σε REPOS, έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και καταθέσεις πρέπει επίσης να τα δηλώσετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, εφόσον θέλετε να δικαιολογήσετε τεκμήρια. Για να αναγνωρισθούν τα ποσά αυτά από την Εφορία πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας βεβαιώσεις για την είσπραξή τους, τις οποίες εκδίδουν οι τράπεζες. Ειδικά τα ποσά των τόκων από καταθέσεις, εντός των προσεχών ημερών η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα τα προεκτυπώσει στους κωδικούς 659-660 των «ηλεκτρονικών» δηλώσεων που θα υποβάλετε, οπότε δεν θα χρειαστεί να μεταβείτε στις τράπεζες για να λάβετε τις βεβαιώσεις.

5) H εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων ή συναλλάγματος.

Για την κάλυψη τεκμηρίων λαμβάνονται υπόψη και τα χρηματικά ποσά που εισήχθησαν στη χώρα από το εξωτερικό το 2012 και δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος. Σε κάθε περίπτωση το παραστατικό πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Τα χρηματικά ποσά που εισαγάγατε στη χώρα από το εξωτερικό πρέπει να τα αναγράψετε στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της δήλωσης.

6) Τα δάνεια από τράπεζες-συγγενείς.

Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2012 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης. Tα ποσά των δανείων θα τα αναγράψετε στους κωδικούς 781-782.

7) Οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.

Tα ποσά που εισπράξατε το 2012 είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές καλύπτουν τα τεκμήρια. Μπορείτε να τα αποδείξετε εφόσον έχετε στη διάθεσή σας σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο θα προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2012. Οι δωρεές ή οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 781-782.

8) Οι αποζημιώσεις απολύσεων και τα εφάπαξ των ασφαλιστικών ταμείων.

Οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακών σχέσεων και τα ποσά των εφάπαξ παροχών που καταβλήθηκαν από ταμεία πρόνοιας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων. Τα ποσά αυτά αποδεικνύεται ότι εισπράχθηκαν με βάση τις βεβαιώσεις που πρέπει να έχουν εκδώσει οι εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι λοιποί φορείς που τα κατέβαλαν. Δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του πίνακα 6.

9) Tα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα.

Tέτοια ποσά είναι π.χ. η αποζημίωση για ατύχημα. Tα ποσά αυτά αποδεικνύεται ότι εισπράχθηκαν με βάση τις βεβαιώσεις που πρέπει να εκδίδουν οι φορείς που τα κατέβαλαν. Δηλώνονται στους κωδικούς 781-782.

10) Τα κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP και Προκαθορισμένο Στοίχημα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης τα κέρδη από λαχεία και τυχερά παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. (ΛOTTO, Προ-Πο κλπ) εφόσον υπάρχει στη διάθεση του φορολογούμενου η σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ή τον O.Π.A.Π. Tα ποσά των κερδών αυτών πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782.

11) Οι αποταμιεύσεις από προηγούμενα έτη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαιά σας από αποταμιεύσεις προηγούμενων συνεχόμενων χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2012. Ως αναλωθέντα κεφάλαια λαμβάνονται υπόψη από την Eφορία τα ποσά τα οποία προκύπτουν αφού αφαιρεθούν, από το σύνολο των φορολογηθέντων ή νόμιμα απαλλαχθέντων εισοδημάτων καθώς και των λοιπών εσόδων που συμπεριλάβατε στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών:

* τα ποσά των πάσης φύσεως δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις

* τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης, που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία που επίσης είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις, ακόμη κι αν είχατε απαλλαγεί από τα τεκμήρια αυτά. Ειδικά από τα εισοδήματα και τα έσοδα των ετών 2008 και 2009 δεν αφαιρούνται τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που αντιστοιχούν σε περιουσιακά στοιχεία για τα οποία ισχύει απαλλαγή από τα τεκμήρια.

Για να σχηματίσετε τα κεφάλαια προηγούμενων ετών που αναλώσατε το 2012, πρέπει να καταρτίσετε μια αναλυτική κατάσταση με τα ποσά των εσόδων και των τεκμαρτών δαπανών των προηγουμένων ετών, και να έχετε στη διάθεσή σας τα αντίτυπα των σχετικών φορολογικών δηλώσεων και των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Tα ποσά των αποταμιεύσεων που ξοδέψατε το 2012 πρέπει να τα δηλώσετε στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6.

12) Το επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Τα ποσά του επιδόματος αυτού που τυχόν εισπράξατε εντός του 2012, εφόσον δηλωθούν στους κωδικούς 661-662, που βρίσκονται στον πίνακα 6, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

13) Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.).

Αν είστε χαμηλοσυνταξιούχος και κατά τη διάρκεια του 2012 λαμβάνατε το Ε.Κ.Α.Σ., δικαιούστε να  χρησιμοποιήσετε και το ποσό του επιδόματος αυτού για την κάλυψη τεκμηρίων. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. δηλώνεται στους κωδικούς 305-306 του πίνακα 6, στην 3η σελίδα της φορολογικής δήλωσης.

14) Τα «επαναπατρισθέντα κεφάλαια».

Τα ποσά που επανεισήχθησαν στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν με 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 για τα κίνητρα επαναπατρισμού κεφαλαίων του εξωτερικού μπορούν να χρησιμεύσουν στο φορολογούμενο για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τα συγκεκριμένα ποσά αναγράφονται στους κωδικούς 783 και 784 που βρίσκονται στον πίνακα 6 δίπλα από την φράση: «Επαναπατριζόμενα κεφάλαια (άρθρ. 18 ν. 3842/2010)».