Τι πρέπει να κάνετε φέτος με τις αποδείξεις, για να μην πληρώσετε παραπάνω φόρο

Του Γεωργίου Πανταζή
Οικονομολόγου, Φοροτεχνικού, Δ/νων της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

Επιπλέον φόρους κινδυνεύουν να πληρώσουν φέτος πάρα πολλοί φορολογούμενοι εάν δεν παρουσιάσουν στη φορολογική δήλωση το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων.

Η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για τα εισοδήματα του έτους 2012 (για τα οποία οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός των προσεχών εβδομάδων) προβλέπει ότι όλα τα φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων αξίας μέχρι 25% του συνολικού ετησίου ατομικού – πραγματικού ή προσδιοριζόμενου βάσει τεκμηρίων – εισοδήματος του έτους 2012, εφόσον το ποσό του εισοδήματος αυτού δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.

Για περιπτώσεις φορολογουμένων με εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ το συνολικό ποσό που πρέπει να καλύπτεται με αποδείξεις ανέρχεται σε 15.000 ευρώ, δηλαδή στο 25% του ποσού των 60.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο 10% επί του «ακάλυπτου» ποσού και ουσιαστικά θα χάνει το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ.

Συνεπώς, ακόμη κι αν ένας φορολογούμενος έχει ατομικό εισόδημα χαμηλότερο του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ, αν δεν έχει μαζέψει αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματός του, θα πληρώσει κι αυτός φόρο 10% επί του ποσού των αποδείξεων που δεν κατάφερε να συγκεντρώσει! Ουσιαστικά δηλαδή θα χάσει το αφορολόγητο.

Σε αναλυτικό πίνακα που παραθέτουμε αναφέρονται τα ποσά των αποδείξεων που οφείλει να έχει μαζέψει κάθε φορολογούμενος ανάλογα με το εισόδημα του έτους 2012, καθώς επίσης και τα ποσά των επιπλέον φόρων που θα κληθεί να πληρώσει σε συγκεκριμένες ενδεικτικές περιπτώσεις μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων.

Παγίδα επιπλέον φορολόγησης και λόγω τεκμηρίων

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι διατάξεις για την υποχρεωτική προσκόμιση αποδείξεων αξίας μέχρι το 25% του ετησίου εισοδήματος κρύβουν μια πολύ μεγάλη παγίδα για τους φορολογούμενους. Η νομοθεσία ορίζει ότι το 25% υπολογίζεται επί του μεγαλύτερου ποσού εισοδήματος μεταξύ αυτού που δηλώνει ο φορολογούμενος και αυτού που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, εάν ένας φορολογούμενος δηλώσει ετήσιο ατομικό εισόδημα 20.000 ευρώ, αλλά το εισόδημα που προσδιορίζεται γι’ αυτόν με βάση τα τεκμήρια είναι 25.000 ευρώ, τότε η αξία των αποδείξεων που πρέπει να έχει μαζέψει ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν είναι το 25% των 20.000 ευρώ, δηλαδή δεν είναι το ποσό των 5.000 ευρώ, αλλά το 25% των 25.000 ευρώ (του μεγαλύτερου εκ των δύο «εισοδημάτων»), δηλαδή το ποσό των 6.250 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος αυτός έχει μαζέψει αποδείξεις 5.000 ευρώ, νομίζοντας ότι το εισόδημα για το οποίο θα φορολογηθεί είναι το πραγματικό των 20.000 ευρώ που δήλωσε, η Εφορία θα τον χρεώσει με επιπλέον φόρο 10% επί της διαφοράς μεταξύ του ποσού των 6.250 ευρώ, που είναι η αξία των αποδείξεων που έπρεπε να είχε μαζέψει, και του ποσού των 5.000 ευρώ, που είναι η αξία των αποδείξεων τις οποίες τελικά συγκέντρωσε. Θα κληθεί δηλαδή να πληρώσει επιπλέον φόρο 10% επί του «ακάλυπτου» ποσού αποδείξεων των 1.250 ευρώ (6.250-5.000=1.250), δηλαδή ένα επιπλέον ποσό της τάξεως των 125 ευρώ.

Ποιες αποδείξεις αναγνωρίζει η Εφορία και ποιες απορρίπτει

Οι αποδείξεις που οφείλει να έχει μαζέψει κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να αφορούν σε δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, που πραγματοποίησε το 2012.

Στις δαπάνες που αναγνωρίζονται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου περιλαμβάνονται και ορισμένα έξοδα παροχής υπηρεσιών, για τα οποία εκδίδονται ειδικά φορολογικά στοιχεία (π.χ. δαπάνες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις οποίες εκδίδονται ειδικού τύπου αποδείξεις από τα ΕΛ.ΤΑ. και τις λοιπές εταιρείες Courier, δαπάνες παροχής υπηρεσιών πώλησης ή αγοράς μετοχών οι οποίες αναγράφονται στα πινακίδια τα οποία εκδίδονται από τις χρηματιστηριακές εταιρείες κλπ). Περιλαμβάνονται επίσης και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων (εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης,αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών) μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Επίσης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν θεωρείται τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

Ποιες αποδείξεις δεν “μετράνε”

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ.οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.), οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό και τηλεπικοινωνίες γενικά, οι δαπάνες για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις (δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, ασφαλιστικές εισφορές, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ιατρική περίθαλψη, νοσήλια, ενοίκια κύριας κατοικίας, δίδακτρα φροντιστηρίων κ.λπ., καθώς επίσης και για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων).

Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια.