Τα δικαιολογητικά για τις δηλώσεις των εταιρειών

Προθεσμία μέχρι τις 17 Ιουνίου 2013 έχουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες για να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

 

Σύμφωνα με την Ημερησία η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα γίνει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, ενώ με δυο αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών καθώς και τα στοιχεία και δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν. Ειδικότερα: Για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε.- ΕΠΕ κ.λπ.) ορίζονται τα εξής:

 

1) Η υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και απόδοσης του φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική για το έντυπο με κωδικό Φ-01010.

 

2) Η δήλωση όταν υποβάλλεται χειρόγραφα, υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και συνοδεύεται, μεταξύ άλλων από τα εξής δικαιολογητικά:

 

Αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογεγραμμένα.

 

Δύο αντίτυπα του εντύπου Ε3

 

Ενα αντίτυπο του εντύπου Ε2.

 

Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ, σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών.

 

Απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, σχετικά με την πρόταση διανομής των προμερισμάτων.

 

Απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης, σχετικά με την πρόταση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ή κερδών προηγούμενων χρήσεων.

 

Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού προσώπου.

 Εγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.

 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο μέσα στη χρήση 2012 και το ποσό του φόρου 10% που αναλογεί σε αυτούς.

 Τρία αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική περίοδο επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων.

Την προβλεπόμενη αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου.

 «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής», για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού.

 Για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινοπραξίες, αστικές εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ορίζονται τα εξής:

 1) Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου. 3. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά αλλά πρέπει να φυλάσσονται για έλεγχο.

 2) Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ, θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και θα συνοδεύεται, μεταξύ άλλων από τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία:

 Εντυπο Ε2.

 Εντυπο Ε3.

 Εντυπο Ε16 όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης.

 Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογεγραμμένα (προαιρετικά ο ισολογισμός μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά).

 Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.

 Βεβαίωση του εφόρου στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, όταν το νομικό πρόσωπο επικαλείται μείωση κατά 40% του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).

 3) Οι κοινοπραξίες ανέγερσης και πώλησης οικοδομών στις οποίες συμμετέχουν Α.Ε., ΕΠΕ, κ.λπ. πρέπει να συνυποβάλλουν:

 Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε μετά την 1/1/2004.

 Αναλυτική κατάσταση των ακαθαρίστων εσόδων που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2012 από την πώληση κάθε μίας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή (ημιτελή ή ολοκληρωμένη), η ανέγερση της οποίας άρχισε μετά την 1/1/2004.

 Κατάσταση προσδιορισμού τελικού αποτελέσματος, του φόρου που καταβλήθηκε, προσδιορισμού των τεκμαρτών κερδών που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2012 από πωλήσεις οικοδομών των οποίων η ανέγερση είχε αρχίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.