Συνέταιρος και με τη βούλα η εφορία στους επαγγελματίες

Επαναφέρουν το θέμα της αύξησης παρακράτησης φόρου για επιτηδευματίες στο 42% και παράλληλα «εκτίναξη» της προκαταβολικής φόρου στο 90% για το σύνολο των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών δημοσιεύματα του Κυριακάτικου Τύπου παρά τις πρόσφατες διαψεύσεις του υπ. Οικονομικών.

Κάτι φυσικά που εάν προχωρήσει θα σημάνει αυτομάτως νέα μείωση στις απολαβές εργαζομένων και επιτηδευματιών την ώρα που στην αγορά εργασίας γίνονται τεκτονικές αλλαγές και τα μπλοκάκια αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο.

Η Καθημερινή της Κυριακής επανέρχεται στο θέμα και τονίζει ότι το σχέδιο του νέου Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος μπορεί να έχει μικροαλλαγές μετά τη διαβούλευση αλλά ότι εν πολλοίς είναι αυτό που είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα προκαλώντας σάλο και ότι μάλιστα η προετοιμασία του έγινε όχι μόνο απ’ το οικονομικό επιτελείο αλλά και απ’ την τεχνική βοήθεια της Task Force.

Το προσχέδιο του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος, προβλέπει νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους, αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 90% για όλους τους ελεύθερους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις, ενώ οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν το 2014 πριν τον Απρίλιο (όσοι δηλώνουν εισόδημα από τουλάχιστον δύο εργοδότες ή περιστασιακό εισόδημα).

Ταυτόχρονα καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος επί των ακινήτων, ενώ οι αποζημιώσεις θα φορολογούνται απ’ το πρώτο ευρώ.

Στο προσχέδιο, ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται άρθρο για τα τεκμήρια διαβίωσης και τις αποδείξεις. Υπάρχει όμως ένα άρθρο το οποίο δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί, καθώς φαίνεται πως η κυβέρνηση αναμένει την τρόικα.

Οι βασικότερες διατάξεις του νέου κώδικα σύμφωνα με την “Καθημερινή προβλέπουν τα εξής:
1

Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα συντάσσει ετήσια φορολογική δήλωση στο έντυπο που ορίζει η φορολογική διοίκηση και υποβάλλει την ετήσια φορολογική δήλωσή του πριν την 1η Απριλίου του επόμενου φορολογικού έτους.

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης:
α) φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, και
β) φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν αποκλειστικά και μόνο εισόδημα από επενδύσεις το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

3. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία από περισσότερους του ενός εργοδότες ή που αποκτούν περιστασιακό εισόδημα από μισθωτή εργασία μπορούν να υποβάλλουν δήλωση πριν την 1η Απριλίου προκειμένου να αξιώνουν επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει αποδοθεί. Δεν θα δίδονται επιστροφές φόρων κάτω των 50 ευρώ.

4. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης για μισθωτούς και συνταξιούχους. Πλέον δεν θα γίνεται με τον μαθηματικό τύπο αλλά με ποσοστό ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Συγκεκριμένα, καθιερώνεται νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτηση φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις. Στη νέα κλίμακα, που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2014, οι συντελεστές υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος θα επιβάλλονται απευθείας στα μηνιαία ποσά αποδοχών άνω των 800 ευρώ και θα κλιμακώνονται από 1% έως και 42%.

5. Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος επιβάλλεται με συντελεστές 1,5% και 3%, στα εισοδήματα από ακίνητα.

6. Καθορίζονται οι δαπάνες που εκπίπτουν για τις επιχειρήσεις καθώς και αυτές που δεν αναγνωρίζονται από την εφορία.

7.Οποιαδήποτε εφάπαξ καταβολή ή επιμίσθιο ή παροχές σε χρήμα ή είδος ή παρόμοιες πληρωμές πέραν του μηνιαίου εισοδήματος θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 42%.

8. Αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ισχύει αφορολόγητο όριο για αποζημιώσεις έως 60.000 ευρώ.

9. Στο άρθρο 4 που προβλέπει την φορολογική κατοικία των νομικών προσώπων αναφέρεται ρητά σε ποιες περιπτώσεις μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και με βάση αυτές ακριβώς τις διατάξεις θα φορολογείται η όχι στη χώρα μας. Ειδικότερα, μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα, ή
γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια εκείνου του φορολογικού έτους.

Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» ορίζεται ότι είναι στην Ελλάδα με βάση τα –πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες που λαμβάνουν υπόψη ιδίως τα ακόλουθα:
-τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
-τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων
– την κατοικία των μετόχων, μεριδιούχων ή εταίρων
– τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων,
– τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
– τον τόπο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης
– την κατοικία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.

Στο 90% η προκαταβολή φόρου για τους επιτηδευματίες
Αυξάνεται στο 90% η προκαταβολή φόρου για όλους τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις. Έτσι, κάθε φορολογούμενος (φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προκαταβάλλει το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου, την 31η Οκτωβρίου και την 31η Ιανουαρίου 30% κάθε φορά του οφειλόμενου φόρου, όπως αυτός υπολογίστηκε με βάση τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επιβεβαιώσει στη φορολογική διοίκηση, οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του φορολογικού έτους, ότι ο οφειλόμενος φόρος για το οικείο φορολογικό έτος θα είναι χαμηλότερος σε ποσοστό άνω του 20% από τον οφειλόμενο φόρο του προηγούμενου έτους, η φορολογική διοίκηση θα μειώνει τις υπόλοιπες τριμηνιαίες προκαταβολές αναλόγως.

Ταυτόχρονα, εάν η φορολογική διοίκηση εκτιμήσει ότι ο οφειλόμενος φόρος θα υπερβεί κατά περισσότερο του 20% τον οφειλόμενο φόρο του προηγούμενου έτους, μπορεί να αυξήσει τις υπόλοιπες τριμηνιαίες προκαταβολές αναλόγως.