Προκαταβολή φόρου 90% για ελεύθερους επαγγελματίες

Αυξάνεται στο 90% η προκαταβολή φόρου για όλους τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος, κάθε φορολογούμενος (φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προκαταβάλλει το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου, την 31η Οκτωβρίου και την 31η Ιανουαρίου 30% κάθε φορά του οφειλόμενου φόρου, όπως αυτός υπολογίστηκε με βάση τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους.
 
Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επιβεβαιώσει στη φορολογική διοίκηση, οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του φορολογικού έτους, ότι ο οφειλόμενος φόρος για το οικείο φορολογικό έτος θα είναι χαμηλότερος σε ποσοστό άνω του 20% από τον οφειλόμενο φόρο του προηγούμενου έτους, η φορολογική διοίκηση θα μειώνει τις υπόλοιπες τριμηνιαίες προκαταβολές αναλόγως.
 
Ταυτόχρονα, εάν η φορολογική διοίκηση εκτιμήσει ότι ο οφειλόμενος φόρος θα υπερβεί κατά περισσότερο του 20% τον οφειλόμενο φόρο του προηγούμενου έτους, μπορεί να αυξήσει τις υπόλοιπες τριμηνιαίες προκαταβολές αναλόγως.
 
Εργασιακή σχέση
 
Πώς αναγνωρίζεται η εργασιακή σχέση από την εφορία. Εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο προσλαμβάνεται για να παρέχει υπηρεσίες:
 
α) Στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
 
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
 
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
 
δ) ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρείας ή διαχειριστής κάθε άλλου συναφούς οργανισμού,
 
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,
 
στ) βάσει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, οι οποίες έχουν συναφθεί με όχι περισσότερα από 3 πρόσωπα, ή σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του αριθμού, ο φορολογούμενος αποκτά τουλάχιστον 75% των ακαθάριστων εισοδημάτων του από ένα πρόσωπο.