Νέο αναθεωρημένο πλαίσιο και ποινές για την καθυστέρηση ασφαλιστικών πληρωμών – Με επιτόκιο μεγαλύτερο της αγοράς θα τοκίζονται οι καθυστερημένες εισφορές

Με την απόφαση Αρ. Πρ. Φ.80000/ 14818/874 ο υπ.Εργασίας προχωράει στην συγκρότηση επιτροπής  της οποίας αναλυτικά το έργο θα είναι :

1. Η εξέταση των καθυστερούμενων οφειλών των τεσσάρων μεγαλύτερων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), η αξιολόγηση της ικανότητας είσπραξης των οφειλόμενων και ο προσδιορισμός των οφειλών που είναι δυνατόν να εισπραχθούν προκειμένου να μεταφερθούν στον νέο εισπρακτικό φορέα.
2. Η ανάπτυξη πλαισίου συντονισμού και ενοποίησης καθυστερούμενων οφειλών που προέρχονται από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚΑ).
3. Η δημιουργία αναθεωρημένου πλαισίου ποινών/επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις καθυστερούμενων πληρωμών ΕΚΑ, το οποίο θα συνδυάζει μια χρηματική ποινή με ένα επιτόκιο μεγαλύτερο από αυτό της αγοράς.
4. Η κατάργηση του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων για τη συλλογή των ΕΚΑ και η θέσπιση ενός νέου νομικού πλαισίου για τη συλλογή δημόσιων εσόδων, σύμφωνου με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική.