Εάν θέλετε ρύθμιση σε 12-48 ή 100 δόσεις, δώστε μας τον τραπεζικό λογαριασμό σας, λέει η εφορία – Πώς γίνονται οι διακανονισμοί

Αποκλειστικά μέσω ίντερνετ και μόνον εφόσον παραδώσουν στην εφορία τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών τους για να εισπράττει μόνη της από εκεί η εφορία τις μηνιαίες δόσεις –με πάγια εντολή- θα μπορέσουν να κάνουν την αίτησή τους όσοι χρωστούν στην εφορία.

Οι οφειλέτες θα έχουν όμως δικαίωμα να καθυστερήσουν μία μόνο φορά, μία μηνιαία δόση. Αν αυτό επαναληφθεί και δεύτερη φορά, τότε χάνεται η ρύθμιση και ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό της οφειλής του.

Σύμφωνα με δύο εγκυκλίους που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων κ.Χάρης Θεοχάρης και θα σταλούν άμεσα στις εφορίες, η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 15 ευρώ το μήνα, αλλά αυτό θα ισχύσει για λίγους, ενώ θα πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά την τσέπη όσοι βγάζουν πάνω από 1.500 ευρώ το μήνα (ελάχιστη δόση 10%-30% του εισοδήματός τους).

Αν κάποιος δηλώσει οικονομική αδυναμία, η μειωμένη δόση που θα τους προσφερθεί θα εξαρτάται και από το ύψος της οφειλής και από το εισόδημα που δηλώνει.

Οι οφειλέτες που δηλώνουν οικονομική αδυναμία θα μπορούν να ζητήσουν ρύθμιση χρεών με πάνω και από 48 δόσεις, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

– να έχουν απλήρωτα μόνο χρέη πριν το 2013,

– να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ την τελευταία πενταετία,

– να μην έχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Όσοι δεν μπορέσουν να υπαχθούν σε αυτή ρύθμιση με τις πολλές δόσεις, μπορούν να ζητήσουν να μπουν στην «πάγια» ρύθμιση για παλαιά και νέα χρέη (πριν και μετά το 2013) που προσφέρει έως 12 μηνιαίες δόσεις για όλους (ή και έως 24 δόσεις «για λίγους», εφόσον έχουν χρέη από φόρους κληρονομιάς κλπ).

Συγκεκριμένα:

Α) Ρύθμιση με τις 48 δόσεις για χρέη προ του 2013:

1. Προσφέρεται δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης ή αλλαγής του προγράμματος ρύθμισης:

α) εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

2. β) Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης της ίδιας περίπτωσης με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στη περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης.

Β) Πότε οι 48 δόσεις γίνονται 100

Η ρύθμιση για χρέη του 2012 και πριν προσφέρει μεν έως 48 δόσεις, αλλά αυτές μπορούν να αυξηθούν σε έως και 100, ειδικά για μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους έχουν διακόψει τις επαγγελματικές ή επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Τίθενται όμως και πολλές άλλες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα απόφαση Θεοχάρη ορίζει:

α) Κατ΄εξαίρεση, οι μη επιτηδευματίες οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα) μπορούν να ζητήσουν την εξόφληση της οφειλής τους σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πέρα από τις 48, χωρίς απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, όταν αποδεικνύουν αδυναμία να ανταποκριθούν στα προγράμματα δόσεων που τους προσφέρονται.

β) Στην περίπτωση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί.

γ) Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για την περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εκατό (100),

δ) αιτήσεις μπορεί να γίνονται μέχρι τα τέλη του έτους, αφού ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε τέτοια ρύθμιση η 31.12.2013.

γ) το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως ακολούθως :

i) 5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και πάντως όχι κάτω των δέκα πέντε (15) ευρώ,

ii) 6% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πεντακοσίων (500) και μέχρι χίλια (1.000) ευρώ,

iii) 7% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων (1.000) και μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ,

iv) 10% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,

v) 20% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. και μέχρι τις πέντε χιλιάδες ευρώ,

vi) 30% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ.

δ) για ποσά βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου ή δημόσιας Υπηρεσίας όπου προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι οφειλέτες δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων έως σαράντα οκτώ (48) αλλά μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

Γ) Ποιοι δικαιούνται 12 δόσεις και ποιοι …διπλάσιες!

Όσοι μπουν στην «πάγια» ρύθμιση

1. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές οι οποίες προέρχονται από δηλώσεις που υποβάλλονται περιοδικά, από τέλη κυκλοφορίας, δάνεια και συμβάσεις ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

2. Οι οφειλές που προέρχονται από «έκτακτη αιτία» (όπως πχ οι φόροι κληρονομιάς ή δωρεών) μπορούν να ρυθμίζονται σε πάνω από 12 δόσεις και μέχρι 24 το πολύ.

3. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται άλλες έως δώδεκα και άλλες έως εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται ταυτόχρονα.

Δ) Ποια χρέη μπαίνουν στη ρύθμιση :

1. Υποχρεωτικά μπαίνει στη ρύθμιση το σύνολο (και όχι ένα μέρος μόνο όπως πχ φόροι εισοδήματος ή κληρονομιάς) των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως την ημερομηνία της αίτησης οφειλών, εφόσον δεν έχουν τακτοποιηθεί σε αναστολή πληρωμής ή σε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή διευκόλυνσης.

2. Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη:

α) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,

β) μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον μία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

3. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη και θα ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. /Τελωνείο / Υπηρεσία, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγματοληπτικά κατά την κρίση της.

Ε) Τι θα πληρώσουν όσοι μπουν σε ρύθμιση

  1. Οι δόσεις που συμφωνούνται είναι έντοκες και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για βασική οφειλή. Το επιτόκιο στην περίπτωση αυτή είναι 8% + επιτόκιο ΕΚΤ και υπολογίζεται από 1.1.2013. Παραμένει σταθερό καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
  2. Ειδικά όμως στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί να συμπεριλάβει και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές του, αυτές επιβαρύνονται με το ίδιο επιτόκιο υπολογιζόμενο από την ημερομηνία της αίτησης και μετά.
  3. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκαπέντε(15) ευρώ.
  4. Για βασική οφειλή συνολικού ύψους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ώστε να ελεγχθούν.
  5. Για ποσά βασικής οφειλής συνολικού ύψους κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή δημόσια υπηρεσία οφείλει να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, ζητώντας από τους οφειλέτες να αποστείλουν τα ανωτέρω δηλωθέντα στοιχεία.

Στ) Πώς θα γίνονται αιτήσεις και πληρωμές

1. Η αίτηση για υπαγωγή είτε στην «πάγια» ρύθμιση είτε σε αυτήν με τις πολλές 48 ή και παραπάνω δόσεις, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./ Τελωνείο/ Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

  1. Η ρύθμιση ισχύει από 01.07.2013. Κατ΄ εξαίρεση και μέχρι 25.07.2013 η αίτηση υποβάλλεται και οι καταβολές διενεργούνται στην αρμόδια υπηρεσία.

3. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες κλπ), με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή.

4. Ειδικά για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία, η είσπραξη μέσω πάγιας εντολής θα πραγματοποιείται μετά τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISNET) και την εντολή ανάθεσης στους φορείς είσπραξης.

5. Η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης θα είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχων τρεχούμενων λογαριασμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων – ΕΛΤΑ. Η πάγια εντολή πιστοποιείται από το φορέα είσπραξης.

6. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη, για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής.

7. Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οπότε ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής.

8. Για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης σε 48 δόσεις, η καταβολής της πρώτης δόσης πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31.07.2013.

Ζ) Πώς αποδεικνύεται η «οικονομική αδυναμία» για παραπάνω δόσεις

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται, σε κάθε περίπτωση η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής, τη δεδομένη χρονική στιγμή.

1. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας, τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής.

2. Οφειλές βεβαιωμένες έως και τις 31.12.2012 δύναται να ρυθμιστούν, παράλληλα, με την ρύθμιση για τις πολλές δόσεις, ενώ τα νέα χρέη πρέπει να πληρωθούν με την νέα «πάγια» ρύθμιση με τις 12 ή 24 δόσεις.

3. Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει, να δηλώνει υπευθύνως:

– το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής),

– το ετήσιο εισόδημά του,

– επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN),

– οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα,

– απαιτήσεις από τρίτους

– πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους (ενοίκια κλπ), εφόσον υφίστανται.

* Επιπλέον, για οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 ευρώ), πρέπει ο οφειλέτης να προσκομίζει και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή (δηλαδή ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, λογιστή φοροτεχνικό ή και δικηγόρο) περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Αυτή η βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκόμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα. Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.- προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων,

– εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή,

– εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου ή και

– οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές.

6. Κάθε Δ.Ο.Υ, ή Τελωνείο ή δημόσια υπηρεσία μπορεί να ζητεί διασφάλιση της οφειλής με τα παραπάνω στοιχεία, ακόμα και σε περιπτώσεις συνολικής οφειλής κάτω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η μη προσκόμισή της αποτελεί λόγο απώλειας της ρύθμισης.

Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, αλλά για οποιαδήποτε αιτία οι πληρωμές του δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα των Δ.Ο.Υ. ο αιτών οφείλει ο ίδιος να προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος.

Η) Απώλεια ρύθμισης και συνέπειες

* Αν ο οφειλέτης δεν τηρήσει τη ρύθμιση στην οποία υπήχθη, τότε η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια:

– να ζητείται υποχρεωτικά η άμεση καταβολή ολόκληρου του υπολοίπου της οφειλής

– να ξεκινά άμεσα η αναγκαστική είσπραξη της οφειλής του, με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα,

– να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του,

* Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να καθυστερήσει μία δόση μόνο και μία μόνο φορά, σε όλη την διάρκεια της ρύθμισης.Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης:β) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

γ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα κλπ) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

δ) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι υπαγωγής στη ρύθμιση με τις πολλές δόσεις, η ρύθμιση απόλλυται, ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.