Πώς ασφαλίζονται οι πολλαπλά απασχολούμενοι

Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να απασχολούνται μέχρι και σε τρεις εργοδότες ημερησίως, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθ. 30 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ. Οι εργοδότες αυτοί υποχερούνται να ασφαλίσουν το μισθωτό. Επίσης, ο εργαζόμενος θα υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές για καθένα από το μισθό που λαμβάνει.

Ωστόσο, είναι δυνατόν να επιστραφούν στον εργαζόμενο οι αντίστοιχες εισφορές εφόσον οι αποδοχές για τις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές ξεπερνούν το ποσό των 5.543,55 ευρώ. Η επιστροφή γίνεται εφόσον ο ασφαλισμένος υποβάλει σχετική αίτηση στο ΙΚΑ αρμοδιότητας του πρώτου εργοδότη.
Σε κάθε περίπτωση υπολογίζονται συνολικά 25 μέρες ασφάλισης για σύνταξη αν πρόκειται για έμμισθο και 24, 25, 26, ή 27 ανάλογα όταν πρόκειται για ημερομίσθιο εργαζόμενο,  αλλά οι αποδοχές προσμετρούνται στο σύνολό τους για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.