Οδηγός: Πώς να συμπληρώσετε την δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Του Γεωργίου Πανταζη
Οικονομολόγου, φοροτεχνικού, Δ/νων της EUROPEAN TAX SYMMETRY

Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.ΑΚ), πήρε προσωρινή αναβολή , όχι ότι γλυτώσαμε το χαράτσι της ΔΕΗ για το 2013) αλλά οι φορολογούμενοι πρέπει να πάρουν άμεσα τον ηλεκτρονικό δρόμο, υποχρεωτικά για φέτος, για την συμπλήρωση της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων(Ε9), μέσα από το taxisnet.

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2013, οι φορολογούμενοι που διαθέτουν ακίνητα, εντός και εκτός σχεδίου και αγροκτήματα, θα πρέπει να οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση και να δηλώσουν, στην περίπτωση που δεν το έχουν κάνει ακόμη, τα στοιχεία τους. Το έντυπο Ε9 θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.ΑΚ.) που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να επιβληθεί το 2014 και υποτίθεται ότι θα αποτελέσει και την βάση καταγραφής των ακινήτων στο περιουσιολόγιο.

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2013 έχει:

Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.
Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.
Εδώ θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η αρμόδια διεύθυνση, δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει οδηγίες για τον χειρισμό των ακινήτων που νομιμοποιήθηκαν με τον νόμο περί αυθαιρέτων.
Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2012) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2012 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών.
Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2012 υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την 30η Ιουνίου 2013. Ειδικότερα η δήλωση Ε9 υποβάλλεται χειρόγραφα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς την επιβολή προστίμου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η ενημέρωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.
– Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
– Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.
Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχής στα εξής:
– Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υπόχρεου, είναι απαραίτητος ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.
– Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομητέων ακινήτων αναγράφεται ο ΑΦΜ ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και η ημερομηνία θανάτου αυτού.
– Αν έχει γίνει η οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητο εντός του έτους 2012, θα πρέπει να αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.
Στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, έχουν αναρτηθεί σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την ορθή συμπλήρωση των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων, τις οποίες και παραθέτουμε.
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για δηλώσεις Ε9 από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Στο διαδικτυακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν αναρτηθεί απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που αυτή τη χρονική περίοδο εξυπηρετούνται από το help desk της Γ.Γ.Π.Σ. και μπορείτε να τις δείτε από εδώ.

Παραθέτουμε παρακάτω κάθε ερώτημα και την απάντησή του προς διευκόλυνση των αναγνωστών.
1. Ποια Φυσικά Πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για το έτος 2011;

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) το έτος 2011 έχει:
Κάθε φυσικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 είχε μεταβολές στην οικογενειακή – περιουσιακή του κατάσταση.

2. Ποιες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2011 υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο;

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 2 παράγραφος 4 και 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο.(ΠΟΛ.1022/3.2.2011 άρθρο 2).

3. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2011 για τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβληθούν και με ηλεκτρονικό τρόπο;

Ναι. Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική προθεσμία (ηλεκτρονικής υποβολής).

4. Ποιες άλλες δυνατότητες δίνονται μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Ε9;

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έχει αναπτυχθεί με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ορθότερη δημιουργία του Περιουσιολογίου, γι’ αυτό επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του τρέχοντος έτους (2011) και τη διόρθωση της περιουσιακής τους κατάστασης για όσα έτη δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό για την ακίνητη περιουσία τους. Έτσι, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τόσο των φορολογουμένων όσο και των υπηρεσιών, η οποία πιθανόν να προκύψει από χειρόγραφες διορθώσεις δηλώσεων μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού.

5. Εάν ο Υπόχρεος έχει υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2011 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μπορεί να υποβάλλει και ηλεκτρονικά;

Ναι, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση Ε9 έτους 2011 ακόμη και αν έχει ήδη υποβάλει χειρόγραφη δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή, η χειρόγραφη δήλωση θα αγνοηθεί και ως αρχική υποβληθείσα δήλωση Ε9 έτους 2011 θα θεωρηθεί η ηλεκτρονικά υποβληθείσα.

6. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την εισαγωγή ή διαγραφή συζύγου σε δήλωση Ε9;

Για την πραγματοποίηση μεταβολών ως προς τα στοιχεία της συζύγου (εισαγωγή ή διαγραφή) απαιτείται οι σχετικές μεταβολές να έχουν καταχωρηθεί στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Αν δεν έχει προηγηθεί η ενημέρωση στο μητρώο, δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

7. Σε ποιες περιπτώσεις η δήλωση Ε9 δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά;

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, για τεχνικούς λόγους, η δήλωση Ε9 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς την επιβολή προστίμου:

α. Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η ενημέρωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.

β. Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

γ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.

8. Ποιες οδηγίες ισχύουν για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης Ε9;

Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1150/28.12.2004 και τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1001/4.1.2005 και ΠΟΛ.1047/10.3.2005.

9. Ποια είναι η καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011;

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1189/6.9.2011, παρατείνεται μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου 2011.

10. Πώς μπορώ να κάνω προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων;

Δε χρειάζεται κάποια ξεχωριστή ενέργεια. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) αποθηκεύεται προσωρινά αυτόματα σε κάθε ολοκληρωμένη ενέργεια που κάνετε π.χ. εισαγωγή ακινήτου, διαγραφή τέκνου κλπ.

11. Γιατί δε βρίσκω στη λίστα της οδού διεύθυνσης την οδό του ακινήτου μου;

Η λίστα συμπληρώνεται με την ονομασία που έχουν οι οδοί στη βάση ΑΠΑΑ (Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτου). Η ονομασία της οδού όπως την γνωρίζετε, ενδέχεται να μην υπάρχει. Προχωρήστε σε εντοπισμό του ακινήτου με τη βοήθεια του χάρτη. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η ακριβής ονομασία της οδού σας, τότε στο πεδίο που ακολουθεί (Ονομασία Οδού Ακινήτου), αναγράψτε την ορθή.

12. Ο ταχυδρομικός κώδικας (Τ.Κ) και η διεύθυνση του ακινήτου είναι υποχρεωτικά πεδία;

Όχι δεν είναι υποχρεωτικά πεδία. Το μήνυμα που εμφανίζεται είναι προειδοποιητικό

13. Πώς θα συμπληρώσω το πεδίο του έτους γέννησης επικαρπωτή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο;

Εφόσον ο επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, εξομοιώνεται με πρόσωπο που δεν έχει υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας του και συνεπώς η αξία της επικαρπίας ισούται με τα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας (ΠΟΛ.1075/10.4.2008).

14. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω;

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:

1)Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552.

Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ.