Καταργείται το αυτοτελές πρόστιμο για την μη γνωστοποίηση μεταβολών στο ΙΚΑ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK και άλλες διατάξεις» καταργείται το πρόστιμο για την γνωστοποίηση των μεταβολών στο ΙΚΑ και οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση α του άρθρου 6 του νόμου 2972/2011.
“α. Να απογράφονται στο Μητρώο εργοδοτών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με την έναρξη της απασχόλησης των ατόμων αυτών και να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες τις μεταβολές των στοιχείων τους που έχουν καταχωριστεί σε αυτό.
Υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει για την αλλαγή της επωνυμίας, της νομικής μορφής, των κατά νόμο υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, καθώς και για λοιπές περιπτώσεις που καθορίζονται με τον Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. Με τον ίδιο Κανονισμό ορίζονται ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και η διαδικασία τροποποίησης και γνωστοποίησης των μεταβολών, καθώς και ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του εντύπου της απογραφής.”

Η σχετική διάταξη :

Άρθρο 28
Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου

Το αυτοτελές πρόστιμο που προβλέπεται στην παρ. 1 περ. α’ του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3050/2002(ΦΕΚ 214 Α΄) και με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3232/2004(ΦΕΚ 48 Α΄) για την παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης μεταβολών στα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο μητρώο εργοδοτών, καταργείται.