Κάθε μήνα η υποβολή ΑΠΔ – μειώνονται τα πρόστιμα

Κάθε μήνα θα υποβάλονται οι ΑΠΔ σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην βουλή.

Το σχετικό κομάτι της Αιτιολογικής:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 21 έως άρθρο 27
Ρυθμίσεις για την υποβολή και επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που υποβάλλονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των απασχολημένων, το χρόνο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και τη διαχείριση της διαφοράς δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών.

Η τροποποίηση της περιόδου υποβολής της Α.Π.Δ. από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση θα εξασφαλίσει την δυνατότητα διενέργειας αυτοματοποιημένων ελέγχων, από τις οποίους θα εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια οι εργοδότες που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, ώστε τα αντίστοιχα ποσά να καταλογίζονται άμεσα και να τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αναγκαστικής είσπραξής τους.
Επίσης, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010, που προβλέπουν την ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μέσω τραπεζικού συστήματος.
Τέλος, θα εντοπίζονται συντομότερα Α.Π.Δ. με περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση) ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να καταστούν τα αντίστοιχα πρόσωπα δικαιούχοι παροχών του Ιδρύματος ή άλλων φορέων.

Οι σχετικές τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου:

Άρθρο 33

Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001 (Α΄291) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 (Α΄48) αντικαθίσταται ως εξης:

«β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και μέχρι 30% συνολικά.»

Άρθρο 35
Υποβολή ΑΠΔ
1. Με τις διατάξεις του ν. 2972/2001 θεσπίστηκε, από 1-1-2002, για κάθε εργοδότη που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
Η Α.Π.Δ. περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία του εργοδότη, τα στοιχεία ασφαλιστικής ταυτότητας, του ασφαλισμένου καθώς και στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής του ασφαλισμένου για το έτος και τη μισθολογική περίοδο στην οποία αναφέρεται, όπως ειδικότερα καθορίζονται στον Κανονισμό διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.
Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία, μέσω της οποίας προκύπτει η χρέωση του εργοδότη και η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων. Με την προτεινόμενη διάταξη, επεκτείνεται η υποχρέωση των εργοδοτών που υποβάλλουν ΑΠΔ και στην συνυποβολή με την ίδια διαδικασία στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των στοιχείων που προσδιορίζουν το φόρο μισθωτών υπηρεσιών.
Με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνονται τόσο οι εργοδότες όσο και οι υπηρεσίες αφού με ενιαία δήλωση που υποβάλλεται σε ένα σημείο παρέχεται πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί από δύο φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Υπουργείο Οικονομικών) μέσω της διαλειτουργικότητας με τη βοήθεια τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2972/2001 και του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίστηκε η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ και η προθεσμία υποβολής της. Συγκεκριμένα προβλέφθηκε η ανά τρίμηνο υποβολή των ΑΠΔ όλων των εργοδοτών, με εξαίρεση τις ΑΠΔ που υποβάλλονται από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, που πρέπει να αναφέρονται σε κάθε ημερολογιακό μήνα. Ο λόγος που θεσπίστηκε διαφορετική αντιμετώπιση των εργοδοτών ως προς τη συχνότητα υποβολής αφορούσε κυρίως την παροχή σε αυτούς της δυνατότητας εξοικείωσης και ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του νέου τότε θεσμού της ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα εισαγωγής/καταχώρισης των στοιχείων των ΑΠΔ από της υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να τύχουν έγκαιρης επεξεργασίας.
Σήμερα, μετά τη δεκαετή και πλέον εφαρμογή του συστήματος της ΑΠΔ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την υποχρεωτική υποβολή της μέσω διαδικτύου από το σύνολο των εργοδοτών, οι λόγοι της καθιέρωσης διαφορετικής συχνότητας υποβολής εξέλιπαν, αφού ο έλεγχος και η επεξεργασία των στοιχείων των ΑΠΔ γίνονται άμεσα κατά την υποβολή τους. Επιπλέον, η τριμηνιαία υποβολή δημιουργεί δυσχέρειες στη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων των ΑΠΔ με τα στοιχεία των εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται και καταβάλλονται ανά ημερολογιακό μήνα και στη διεκπεραίωση των αυτοματοποιημένων συναλλαγών που σχετίζονται με τη χρέωση του εργοδότη και την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας.
Για τους παραπάνω λόγους, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η μηνιαία χρονική περίοδος αναφοράς των ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών και η υποβολή τους στις καθοριζόμενες από τον Κανονισμό ημερομηνίες εντός του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, με εξαίρεση τις ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμίδας που υποβάλλονται εντός του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα.