Ακριβή» και φέτος η αυτοπεραίωση για ελεύθερους επαγγελματίες

Ακριβά θα κοστίσει και φέτος σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες η δυνατότητα να αποφύγουν τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, ακολουθώντας τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» ή του «αυτοελέγχου».

Ο αυτοέλεγχος θα είναι πιο «αλμυρός» κυρίως για τους επιτηδευματίες που εμφανίζουν μεγάλες δαπάνες, αφού τους ανεβάζει κατακόρυφα τα ελάχιστα ακαθάριστα έσοδα που θα πρέπει να δηλώσουν. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν έως και διπλάσιους φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ προκειμένου να κλείσουν τις υποθέσεις τους, αφού θα πρέπει να εμφανίσουν υψηλότερα κέρδη στη φορολογική τους δήλωση.

Εντυπο
Ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων του «αυτοελέγχου» γίνεται με τη συμπλήρωση του πίνακα Ι, στην τρίτη σελίδα του νέου εντύπου Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Οι επιτηδευματίες που θα αποφασίσουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία του αυτοελέγχου υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον πίνακα Ι, του νέου εντύπου Ε3.

Για κάθε κατηγορία φορολογουμένων που θα υπαχθούν στον «αυτοέλεγχο» προβλέπονται τα εξής:

1 Εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιοριστούν τεκμαρτώς, με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

(Κόστος πωληθέντων αγαθών + δαπάνες χρήσης) Χ 100/(100 – μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).

Τα ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιοριστούν τεκμαρτώς, με βάση τον παραπάνω μαθηματικό τύπο, εάν είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 127 του Ε3. Στην περίπτωση αυτή, τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιαστούν με τον ποσοστιαίο «μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους» (μσκκ), που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή με το μέσο σταθμικό σ.κ.κ. εφόσον ασκούνται περισσότερες της μιας δραστηριότητες.

Ο συντελεστής αυτός πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 128. Το ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό των δεδομένων που θα αναγραφούν στους κωδικούς 127 και 128 είναι τα «καθαρά κέρδη αυτοελέγχου» της επιχείρησης, τα οποία πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 129. Στον κωδικό 130 πρέπει να δηλωθούν, τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν με τη λογιστική μέθοδο (δηλαδή με βάση τα δεδομένα των βιβλίων που τηρήθηκαν και κατόπιν αφαίρεσης των εκπιπτόμενων δαπανών από τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα).

Στον κωδικό 131 θα αναγραφεί το μεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφηκαν στους κωδικούς 129 και 130. Το ποσό αυτό είναι τα «τελικά καθαρά κέρδη» με βάση τα οποία θα υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος για να περαιωθεί η χρήση. Αν τα κέρδη που θα αναγραφούν στον κωδικό 129 είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα στον κωδικό 130, η επιχείρηση θα πληρώσει φόρο εισοδήματος με βάση τεκμαρτά κέρδη, δηλαδή υψηλότερο από αυτόν που αναλογεί στα δηλωθέντα κέρδη της. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θα κληθεί να πληρώσει και τον επιπλέον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην πρόσθετη διαφορά ακαθαρίστων εσόδων που θα έχει προκύψει.

2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιοριστούν τεκμαρτώς, με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

(Δαπάνες χρήσης) Χ 100/(100 – μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).

Για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος του «αυτοελέγχου», οι επιχειρηματίες που παρέχουν υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τους κωδικούς 102-106 και 132-136, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 112-116 και 137-141.

Ποιοι εντάσσονται
Στη διαδικασία «αυτοελέγχου» μπορούν να υπαχθούν εμπορικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ.