Θα μας φορολογούν ανάλογα και με τις καταθέσεις μας

Νέες τεχνικές ελέγχου των επιχειρήσεων υιοθετεί το υπουργείο Οικονομικών. Με διάταξη που ενσωματώθηκε την τελευταία στιγμή στο πολυνομοσχέδιο, προβλέπεται ότι για τον έλεγχο των επιχειρήσεων –και στη συνέχεια για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών- θα λαμβάνονται υπόψη η ρευστότητα των φορολογουμένων, η καθαρή τους θέση αλλά και η σχέση της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο εργασιών. Εντύπωση προκαλεί το ότι θα λαμβάνεται υπόψη και το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων αλλά και των δαπανών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σε μετρητά.

Ολόκληρη η διάταξη που ενσωματώθηκε χθες το βράδυ στο πολυνομοσχέδιο έχει ως εξής:

1. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:

α) της αρχής των αναλογιών

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου

δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και

ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά

Με τις πιο πάνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευματία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της Ελεγκτικής.

2. Τα προσδιοριζόμενα, με τις τεχνικές ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των λοιπών φορολογιών. Για το κόστος που αναλογεί στην προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων, που προσδιορίζονται με τις πιο πάνω τεχνικές, εκπίπτεται ο αναλογών σε αυτούς Φ.Π.Α.

3. Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου έχει εξαχθεί με την εφαρμογή του τεχνικού ελέγχου της παραγράφου 1, ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας πριν την έκδοση της πράξης καταλογισμού του φόρου, καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»