«Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό». Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου των Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ « ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ » 2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
             2.2 ΕΚΔΟΤΗΣ
3.    ΥΠΟΧΡΕΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.
             3.1  ΥΠΟΧΡΕΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
             3.2  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.
             3.3  ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
4.    ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ).
              4.1  ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
                    ΕΓΓΡΑΦΩΝ
4.2      ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΒΑΣΗ.
4.3    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
4.4    ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ   
ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.
5    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
5.1     ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ   ΕΛΕΓΧΟΥ
5.2    ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ.
                   5.3  ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
                   5.4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
                   5.5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
                  5.6  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
                  5.7  ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»
                   5.8   ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
                   5.9   ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
6    ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .
               6.1  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
               6.2  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
               6.3  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ .
               6.4  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ « ΈΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ    
                      ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ » ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                6.5   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
                     ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
7    ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ  ΙΣΧΥΣ  ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
8    ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ( ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ) ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΑΝ « ΕΤΗΣΙΟ ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ )  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».
8.1      ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
8.2    ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το «Ετήσιο ( Φορολογικό ) Πιστοποιητικό» , προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, και είναι μία νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου στην οποία εμπλέκονται πέραν των μέχρι τώρα,  γνωστών εμπλεκομένων μερών ( διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας, λογιστής  της ελεγχόμενης εταιρείας  και αρμόδιες  φορολογικές αρχές ), οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές ), η ΕΛΤΕ ( Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου)  και η Γ.Γ.Π.Σ ( Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  ).

Γενικότερα, επιχειρείται η Συστηματοποίηση των  φορολογικών  ελέγχων, με την εφαρμογή αναλυτικού ελεγκτικού προγράμματος , την μηχανογραφική παρακολούθηση και επεξεργασία των φορολογικών ελέγχων,  τον συστηματικό έλεγχο της εργασίας  των ελεγκτών  και την άμεση διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου στις ελεγχόμενες εταιρείες αμέσως μετά από κάθε κλειόμενη χρήση.

Η παρ. 5 του  Άρθρου  82 «Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά, έχει ως εξής : « 5. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α’) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’). Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008
Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος έκδοσης του « Ετήσιου Πιστοποιητικού », καθώς και άλλες λεπτομέρειες  καθορίστηκαν με την ΠΟΛ.1159/22.7.2011 « Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α’ 174).» ( ΦΕΚ. Β΄1657/26-7-2011 ).
Σε συνέχεια της ανωτέρω  ΠΟΛ. 1159/11, δόθηκαν επιπλέον οδηγίες και διευκρινήσεις  με την  Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011 « Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α174) ».

2.    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ « ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ » 2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το «Ετήσιο (Φορολογικό)  Πιστοποιητικό» διακρίνεται σε δύο τμήματα:
α)   Την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» ( Συμπεράσματα της εκτελεσθείσας εργασίας ) και
β)  Το «Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων».
Η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», εκδίδεται μετά από την εκτέλεση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΠΟΛ. 1159/11, ( Παραρτήματα II και III  ) « Πρόγραμμα Ελέγχου », το οποίο αφορά τις κάτωθι  πληροφορίες και φορολογικά αντικείμενα :
Α.     Προϋποθέσεις – Περιορισμοί διενέργειας του ελέγχου.
Β.    Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης εταιρείας.
Γ.    Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος.
Δ.     Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Ε.     Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).
ΣΤ.    Έλεγχος φορολογίας ακινήτων.
ΣΤ.1  Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
ΣΤ.2  Έλεγχος Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
ΣΤ.3   Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/1992).
Ζ.       Έλεγχος Τέλους χαρτοσήμου.
Η.      Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων.
Θ.     Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων.
Ι.       Ενδοομιλικές Συναλλαγές.
Κ.     E-Commerce.
Το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου ( δηλαδή οι εξειδικευμένες ελεγκτικές διαδικασίες , πέραν των ελεγκτικών διαδικασιών που απαιτούνται για των Τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων )  , εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000  «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».
Ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από την ΠΟΛ. 1159/2011 και το πρόγραμμα ελέγχου, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000. ( άρθρο 3 και 9, της ΠΟΛ.1159/11).

2.2 ΕΚΔΟΤΗΣ
Εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο, που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές ( Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές )  και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008. Ειδικότερα  εκδίδεται η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», η οποία απευθύνεται  προς την Ελεγχόμενη εταιρεία και προς την Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 1, παρ. 1, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).
Με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, ( παρ. 2, 3, 4 ) διευκρινίστηκαν τα εξής  :
« ..  2. Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό, ως προϊόν εργασίας διασφάλισης, δεν αντίκειται προς τους κανόνες ανεξαρτησίας που ισχύουν για το ελεγκτικό επάγγελμα και πρέπει να υπογράφεται είτε από το Νόμιμο Ελεγκτή που υπογράφει την Έκθεση του ελέγχου, ο οποίος προβλέπεται από τα άρθρα 36 και 37 του Ν.  2190/1920, ή από άλλο Νόμιμο Ελεγκτή, ο οποίος όμως υποχρεωτικά ανήκει στο ίδιο Ελεγκτικό Γραφείο με το Νόμιμο Ελεγκτή που υπογράφει την προαναφερθείσα Έκθεση.  3. Διευκρινίζεται ότι όταν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του ν. 2190/1920, έχουν αναλάβει να τον εκτελέσουν από κοινού Νόμιμοι Ελεγκτές από δύο ξεχωριστά Ελεγκτικά Γραφεία, η διεξαγωγή της εργασίας για την έκδοση του φορολογικού Πιστοποιητικού διέπεται από όρους παρόμοιους με αυτούς του από κοινού εκτελούμενου έλεγχου της οικονομικής διαχείρισης. 4. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του Νόμιμου Ελεγκτή και του Ελεγκτικού Γραφείου να εκτελέσουν το φορολογικό έλεγχο αυτοί, τεκμηριωμένα, αιτούνται προς την Ε.Λ.Τ.Ε για την αξιολόγηση της κατ’ εξαίρεσης αντικατάστασής τους από άλλο Νόμιμο Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3693/2008…..»

3.    ΥΠΟΧΡΕΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.
3.1  ΥΠΟΧΡΕΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Υπόχρεες είναι οι εταιρείες εφόσον, έχουν και τα εξής δύο χαρακτηριστικά : α)  Έχουν την νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας ή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης  και    β) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ( Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ) και ελεγκτικά γραφεία . ( άρθρο 1, παρ.1  της ΠΟΛ.1159/22.7.2011). Με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, ( παρ. 1 ) διευκρινίστηκε ότι : «  Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται από την παρ.5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 για το οποίο ήδη έχουν δοθεί διευκρινίσεις με την ΠΟΛ.1159/22.7.2011, αφορά τις Α.Ε. και Ε.Π.E των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από , Νόμιμους Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.»

3.2  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.
 Για τις περιπτώσεις που μία Ανώνυμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, παρότι πληροί τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό της έλεγχο από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, δεν τους επιλέγει για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και κατά συνέπεια για τον έλεγχο της φορολογικής της συμμόρφωσης, ελέγχεται άμεσα από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 10, παρ.4  της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
3.3  ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης υπάγονται στις  διαδικασίες αυτής της απόφασης για τους ισολογισμούς που κλείνουν από 30.06.2011 και μετά. ( άρθρο 11, παρ. 1, της ΠΟΛ. 1159/11). Επίσης στο άρθρο 11, παρ. 2 της  ΠΟΛ. 1159/11, ορίζεται ότι : «  Η παρούσα θα έχει εφαρμογή μετά την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης της ΕΛΤΕ που θα εντάσσει το ελεγκτικό πρότυπο 3000 «Εργασίες  Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» ως το πρότυπο που θα εφαρμόζεται για τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων που ελέγχονται υποχρεωτικά από τους Νόμιμους Ελεγκτές.» .    Ήδη στο Φ.Ε.Κ ( τ. β΄)  Αρ. φύλλου 2409 της 1/11/2011, δημοσιεύτηκε η Απόφαση   Αριθμ. 44760/1362/24.10.2011, « Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και ειδικά θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων» , του Υπ. Οικονομικών με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής : « 1. Πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 και των διατάξεων της κανονιστικής πράξης υπ’ αριθ. 005/2010 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων («Ε.Λ.Τ.Ε.») «Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως “υποχρεωτικών έλεγχων”», για τους σκοπούς των νόμων αυτών και κάθε νομοθετικής ρύθμισης που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό, ως «υποχρεωτικός έλεγχος» καθορίζεται και κάθε ελεγκτική εργασία που αναλαμβάνεται και διενεργείται για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 1159/22.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1657) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008.   2. Ως προς τους υποχρεωτικούς ελέγχους της παραγράφου 1 της παρούσας εφαρμόζεται το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» .»

4.    ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ).
4.1  ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α) Υπεύθυνες για τη σύνταξη όλων των φορολογικών εγγράφων των ελεγχόμενων εταιρειών είναι οι διοικήσεις τους και β)  Όλα τα φορολογικά έγγραφα της εταιρείας, υπογράφονται από «λογιστή φοροτεχνικό», κάτοχο ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 2515/1997, όπως ισχύει.  ( άρθρο 2, της ΠΟΛ. 1159/11)

4.2    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΒΑΣΗ.
Ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία. Ο προσδιορισμός και η οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα ( άρθρο 2 , της ΠΟΛ. 1159/11).
Μέχρι τώρα, οι φορολογικές αναμορφώσεις γίνονταν «εξωλογιστικά », στο τέλος της Χρήσης και από την χρήση 2010, αναλύονται στην «Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης». Η  προβλεπόμενη  υποχρέωση καταχώρησης των φορολογικών αναμορφώσεων στα τηρούμενα βιβλία, το αργότερο σε μηνιαία βάση, εισάγεται για πρώτη φορά και με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, ( παρ. 7 ) διευκρινίστηκαν τα εξής : «  Τα ποσά των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, καταχωρούνται από 1.1.2012 και μετά αναλυτικά σε λογαριασμούς τάξεως, είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα. Σε περίπτωση που ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο να διαπιστώσει μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και άλλες δαπάνες εκτός των ανωτέρω που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, τότε η καταχώρησή τους σε λογαριασμούς τάξης μπορεί να γίνει με τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού. Για όσες εταιρίες η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέχρι 31.12.2011 και είναι υποχρεωτικά ελεγκτέες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), δεν υποχρεούνται στην καταχώρηση σε λογαριασμούς τάξης, ως ανωτέρω, αλλά αντί αυτού παράγουν αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο των δαπανών αυτών, το οποίο διαφυλάττουν οι ίδιες και ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο. »

4.3     ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Εφόσον οι παραβάσεις της νομοθεσίας έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, στο Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, περιλαμβάνονται και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή – φοροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια, των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ 3 του ν. 3943/2011 ( Σημ. : Στο άρθρο αυτό ορίζεται το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις πρόσωπων  που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία ) .  ( άρθρο 6, προτελευταίο εδάφιο,  της ΠΟΛ. 1159/11)
Επίσης παρόμοια αιτιολόγηση πρέπει να γίνει εφόσον : Οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, εντοπιστούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής. ( άρθρο 6, τελευταίο εδάφιο,  της ΠΟΛ. 1159/11)
Με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, ( παρ. 11 ) διευκρινίστηκαν τα εξής :  « Η διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας και ο Λογιστής Φοροτέχνης που υπογράφει τις φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλουν υπόψη του Νόμιμου Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού Γραφείου εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας, τις απόψεις και τις σχετικές παρατηρήσεις τους των άρθρων 3 και 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011

4.4  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.
α)  Όσον αφορά τον υπολογισμό των φόρων προστίμων και προσαυξήσεων δεν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού  και ισχύει ότι και σε οποιανδήποτε φορολογικό έλεγχο. Πρακτικά όμως περιορίζεται , λόγω της άμεσης διενέργειας  του φορολογικού ελέγχου, το ύψος των προσαυξήσεων που προκύπτουν.
β)  Όσον αφορά την έκδοση των «Φύλλων Ελέγχου» και λοιπών καταλογιστικών  πράξεων καθώς την  εποπτεία αυτών, γίνεται όπως και στους άλλους ελέγχους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 8, παρ. 1, της ΠΟΛ. 1159/11)

5    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
5.1  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για κάθε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται, να τηρούν και να εκτελούν τα κάτωθι :
α)  Τήρηση αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης του ειδικού φορολογικού ελέγχου.
β)  Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί υποχρεωτικά το Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, στο οποίο αναλύονται και τεκμηριώνονται συγκεντρωτικά τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, καθώς επίσης και η εκτελεσθείσα εργασία.
γ) Αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η ελεγκτική εργασία των Νόμιμων Ελεγκτών,  με τεκμηρίωση για κάθε φορολογικό αντικείμενο που εξετάζεται των ευρημάτων του ελέγχου, είτε αυτά αφορούν πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τη φορολογική νομοθεσία ή αφορούν παραβάσεις σε επιμέρους τομείς.
δ) Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί και το συμπληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου το οποίο θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον υπεύθυνο Νόμιμο Ελεγκτή. Για κάθε ελεγκτικό βήμα, που περιγράφεται στο πρόγραμμα ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη παραπομπή στο φάκελο ελέγχου όπου να αναλύονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: α)  Μεθοδολογία επιλογής δείγματος (αν δεν ορίζεται από το πρόγραμμα), β)  Αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας, γ)   Ευρήματα που προέκυψαν από την ελεγκτική εργασία, δ) Τελικό συμπέρασμα ελέγχου.
ε) Η τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πραγματοποιείται στο γενικότερο πλαίσιο του Διεθνούς Πρότυπου Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Σε κάθε περίπτωση η τεκμηρίωση θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να δίνει την δυνατότητα σε έναν τρίτο έμπειρο ελεγκτή να μπορεί να επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συμπέρασμα. ( άρθρο 4 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
Επίσης με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, ( παρ. 9 ) διευκρινίστηκαν τα εξής :
«  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δείγματα και τα όρια ελέγχου δαπανών που προβλέπονται στο πρόγραμμα ελέγχου της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απαιτούν, κατά την . επαγγελματική κρίση του Νόμιμου Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού Γραφείου, ελεγκτικές εργασίες οι οποίες καθίστανται απρόσφορες για την αντιμετώπιση του κινδύνου των φορολογικών αντικειμένων, οι ανωτέρω, δύνανται να πραγματοποιήσουν διαφορετικής έκτασης ελεγκτικές εργασίες, με την προϋπόθεση πάντα ότι θα παρέχεται κατάλληλη τεκμηρίωση για την επάρκειά τους σε σχέση με την αντιμετώπιση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας, σύμφωνα πάντοτε με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000.»

5.2  ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ.
Στο Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων βεβαιώνεται ότι τα δεδομένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της. ( άρθρο 3, παρ.8 της ΠΟΛ. 1159/11)

5.3  ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η τεκμηρίωση του φορολογικού ελέγχου ολοκληρώνεται εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, ανεξάρτητα αν από τον έλεγχο προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. ( άρθρο 4, παρ.6 της ΠΟΛ. 1159/11).

5.4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
( βλέπε κατωτέρω παράγραφος 6.4 )

5.5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
( βλέπε κατωτέρω παράγραφοι 6.3 και 6.5 )

5.6  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
α)  Εφόσον οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, εντοπιστούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής, στην έκθεση ελέγχου της περιλαμβάνονται και οι απόψεις των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που έλεγξαν την εταιρεία, αναφορικά με τις διαπιστώσεις του ανωτέρω ελέγχου, οι οποίοι πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί δεν εντόπισαν την παράβαση, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια, των διατάξεων του ν. 3693/2008 και των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ 3 του ν. 3943/2011. Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνονται και οι απόψεις του φοροτέχνη – λογιστή. ( Σημ. στο άρθρο αυτό ορίζεται το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις πρόσωπων  που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία ) , ( άρθρο 6, τελευταίο εδάφιο,  της ΠΟΛ.1159/22.7.2011) και  Εφόσον από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα φορολογητέα αντικείμενα του προγράμματος φορολογικής συμμόρφωσης, επιβάλλεται στο Νόμιμο Ελεγκτή πρόστιμο από 10.000 € έως 100.000 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 παράγραφος 4, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 26 παράγραφος 3 του ν. 3943/2011, ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν από την ελεγχόμενη εταιρεία. ( άρθρο 10, παρ. 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011). Το πιο πάνω πρόστιμο επιβάλλεται και στο ελεγκτικό γραφείο στο οποίο ανήκει ο Νόμιμος Ελεγκτής ( άρθρο 10, παρ. 9 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).
Επίσης τα πρόστιμα, με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με αναφορά στο ύψος του προστίμου, την ελεγχόμενη εταιρεία, το Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό Γραφείο που αφορούν  και σε ότι αφορά τις Διοικητικές Ευθύνες ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3693/2008. ( άρθρο 10, παρ. 10 και 11, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).
β)  Από τους ποιοτικούς ελέγχους ( θα διενεργούνται από συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και του Υπουργείου Οικονομικών )  μπορεί να προκύψουν ευρήματα, με βάση τα οποία μπορεί κατά περίπτωση ή να γίνουν παρατηρήσεις για βελτίωση του τρόπου άσκησης του έργου των Νομίμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, ή να γίνει παραπομπή υποθέσεων στα πειθαρχικά όργανα της ΕΛΤΕ και εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3148/2003 εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. ( άρθρο 7,  παρ. 5 της ΠΟΛ. 1159/11).
 ( Σημ. : Στο άρθρο 4 του Ν. 3148/2003, ορίζονται τα εξής : « ………3. … β) Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται είναι: αα) σύσταση, ββ) επίπληξη,  γγ) πρόστιμο ύψους μέχρι 50.000 ευρώ, δδ) προσωρινή αναστολή άσκησης του επαγγέλματος μέχρι ένα έτος, εε) οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ.  4.  Αν διαπιστωθεί ότι στην παράβαση είχε συμμετοχή μέλος της διοίκησης της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει ο διενεργήσας τον έλεγχο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο επιβάλλονται και κατά αυτής. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο του προστίμου που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ.»
γ)  Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, πέραν των διοικητικών ή ποινικών συνεπειών που συνεπάγεται η μη ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, φέρουν αλληλέγγυα, περιορισμένη ευθύνη, για τις περιπτώσεις που δεν συνιστούν δόλο από την πλευρά τους και υπήρξε απώλεια για τα έσοδα του δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3693/2008, το οποίο ορίζει τα εξής :  «1. Οι νόμιμοι ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία και οι ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών ευθύνονται για κάθε ζημιά από θετική ενέργεια ή παράλειψη. 2. Η ευθύνη για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο των αμοιβών του ευθυνόμενου νόμιμου ελεγκτή για το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο. ……………….», ( άρθρο 10, παρ. 6,  της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).

5.7  ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»
Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να διατηρούν τον αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης και υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 4, παρ. 5, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).

5.8   ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Οι αμοιβές των Νόμιμων Ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων για τους ελέγχους που αφορούν τη φορολογική συμμόρφωση είναι διακριτές στο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ( σε σχέση με την αμοιβή για τον Τακτικό Έλεγχο της Χρήσης ) που εκδίδουν στην ελεγχόμενη εταιρεία και προσδιορίζονται με βάση τα δεδομένα της αγοράς με ελεύθερη διαπραγμάτευση. Για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της διαφάνειας στη διαδικασία ανάθεσης της εντολής, συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Ελέγχου, έναν εκπρόσωπο της ΕΛΤΕ και έναν εκπρόσωπο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) οι οποίοι θα αποφαίνονται για τις διαφοροποιήσεις των αμοιβών που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη. Οι υποθέσεις για τις οποίες οι διαφοροποιήσεις των αμοιβών κρίνονται από την επιτροπή «αφύσικες», παραπέμπονται για τακτικό έλεγχο. Οι αμοιβές των Νόμιμων Ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων για τους ελέγχους που αφορούν τη φορολογική συμμόρφωση εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδα. ( άρθρο 10, παρ. 1 &2, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

5.9   ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία μπορούν να υποβάλλουν γραπτά ερωτήματα, επί ειδικών θεμάτων τεχνικής φύσης που ανακύπτουν κατά τον έλεγχό τους, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής. Η Διεύθυνση απευθύνεται στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις κοινοποιούνται σε αυτόν που υπέβαλε το ερώτημα και καταχωρούνται στην εφαρμογή. Τυχόν καθυστέρηση απάντησης σε ερώτημα δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης ολοκλήρωσης των ελέγχων από τους Νόμιμους Ελεγκτές. Σε περίπτωση που για κάποιο θέμα υπάρχει σοβαρή αμφιβολία για την αντιμετώπισή του από τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο, αυτή η αμφιβολία θα εκφραστεί σαν έμφαση στην έκθεσή του. ( άρθρο 10, παρ. 3, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).
Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η παροχή στοιχείων που αφορούν την ελεγχόμενη εταιρεία από την αρμόδια αυτής Δ.Ο.Υ,  όπως :
•    Εκθέσεις και τυχόν ευρήματα παλαιοτέρων φορολογικών ελέγχων  ή και ειδικών ελέγχων (έλεγχοι ΣΔΟΕΕ κλπ ) που αφορούν ίσως και την ελεγχόμενη χρήση.
•    Διαπιστωμένες παραβάσεις του Κ.Β.Σ  
•    Στοιχεία ληξιπροθέσμων οφειλών φόρων και εισφορών.
•    Τυχόν  Έλεγχοι ασφαλιστικών ταμείων
•    Στοιχεία που προκύπτουν από διασταυρώσεις
•    κ.λ.π,
αλλά αυτό, σύμφωνα με  το «Πρόγραμμα Ελέγχου »,  απαιτείται να ζητείται, από την ελεγχόμενη εταιρεία. Κατά την άποψη μας πρέπει για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου, να  προβλέπεται  η δυνατότητα αίτησης ,  για παροχή    από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ ,  στοιχείων  που αφορούν τις ελεγχόμενες εταιρείες.

6    ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .
6.1  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Αρμόδια για την εποπτεία των ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση τους, από την ανάθεση του ελέγχου μέχρι την έκδοση των «Φύλλων Ελέγχου» και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, είναι η  Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 8, παρ. 2 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

6.2  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
α) Αρμόδια για το πλαίσιο της άντλησης πληροφόρησης, της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων και της επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν τους φορολογικούς ελέγχους στις εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 8, παρ. 1 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
β) Για την υλοποίηση της παρακολούθησης, η Γ.Γ.Π.Σ θα διαθέτει υπηρεσίες ιστού (web services) με τις οποίες θα δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης και ανάκτησης των Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης καθώς και των πληροφοριών της πορείας του εκάστοτε φορολογικού ελέγχου. ( άρθρο 8, παρ. 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
γ) Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναπτύσσει ειδική εφαρμογή παρακολούθησης αυτών των ελέγχων, που αρχίζει να λειτουργεί το αργότερο μέχρι την 30.11.2011. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μητρώα των φορολογούμενων εταιρειών, των ελεγκτικών εταιρειών και των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και σε αυτήν αποθηκεύονται, κατά ελεγχόμενη εταιρεία και διαχειριστική χρήση, όλες οι εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου και οι καταλογιστικές πράξεις. ( άρθρο 8, παρ. 3-4  της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

6.3  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ .
Η ελεγκτική εταιρεία, με την ανάληψη ενός διαχειριστικού ελέγχου που περιλαμβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού» για τις φορολογικές υποχρεώσεις, ενημερώνει ηλεκτρονικά την εφαρμογή για : α) Το γεγονός, β)  Για τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος και  γ) Για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου. ( άρθρο 8, παρ. 7 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
Επίσης με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, ( παρ. 5) διευκρινίστηκαν τα εξής : « Ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη ή μη του διαχειριστικού ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού» κατά την παράγραφο 7α του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, υποχρεούνται να ενημερώσουν για το γεγονός αυτό, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά για τις εταιρείες που κλείνουν ισολογισμό μέχρι 31.12.2011 η ανωτέρω ενημέρωση θα γίνει μέχρι 10.1.2012.».

6.4  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ « ΈΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ » ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .
Η «  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης » ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. ( άρθρο 3, παρ.6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

6.5   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
Προβλέπονται τα εξής : α) Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τους Νόμιμους Ελεγκτές και συγκεκριμένα στην βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της επιχείρησης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  ( άρθρο 3, παρ.7 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011) και  β)  Η διαδικασία ενημέρωσης της εφαρμογής για έναν τυπικό φορολογικό έλεγχο, σε ότι αφορά την επικοινωνία με την ελεγκτική εταιρεία, έχει ως ακολούθως: α. ……β. Σε διάστημα πέντε (5) ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία υποβάλλει την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. ( άρθρο 8, παρ.7 της ΠΟΛ. 1159/11).
Πρέπει να διευκρινιστεί από τους αρμόδιους, τα εξής : (1)   Αν τα (α)και (β) αφορούν διαφορετική υποχρέωση ή την ίδια υποχρέωση υποβολής, οπότε πρέπει να καθοριστεί  και η ακριβής προθεσμία υποβολής και (2)   Δεδομένου ότι για τις Ε.Π.Ε, η καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού είναι 3 μήνες από τη λήξη χρήσης,  σημαίνει  ότι η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, για τις Ε.Π.Ε,  θα πρέπει να υποβληθεί  στο Υπ. Οικονομικών,  πριν  την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας.  Μάλλον, θα πρέπει να συμπληρωθεί η διάταξη, ώστε να δίδεται η δυνατότητα,  η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης να υποβάλλεται  προς το Υπ. Οικονομικών,  έως  την 10η μέρα του έβδομου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, για όλες τις Εταιρείες .

7    ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ  ΙΣΧΥΣ  ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α)  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.
Στην περίπτωση που από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, τότε σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, αποστέλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία επιστολή στην οποία αναφέρεται το γεγονός ότι σύμφωνα με τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από την πλευρά της εταιρείας, ότι αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών και ότι οι φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας, θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση ενδείξεων για σημαντικές παραβάσεις, όπως ορίζονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της ΠΟΛ. 1159/2011, που δεν εντοπίστηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο. ( άρθρο 6 , περ. 1α,  της ΠΟΛ. 1159/11)
β)   Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν θέματα για τα οποία αμφισβητείται η φορολογική τους μεταχείριση, αυτά επισημαίνονται ως θέματα έμφασης.
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα θέματα έμφασης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή η περαίωση του έλεγχου της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης ισχύει μετά τη βεβαίωση των τυχόν φόρων.  ( άρθρο 6,  περ. 1β,  της ΠΟΛ. 1159/11)
γ)  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών, προκύψουν συμπεράσματα με επιφύλαξη, τότε εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 Εάν υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές με τον έλεγχο μόνο ειδικών αντικειμένων, εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή εντολή ελέγχου για τα αντικείμενα αυτά. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να ζητήσει από τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου.  ( άρθρο 6, περ. 1γ,  της ΠΟΛ. 1159/11)
Σημειώνεται ότι με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, ( παρ. 10 ), για την περίπτωση αυτή,  διευκρινίστηκαν τα εξής :
« Σημειώνεται ότι για την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, η αρμόδια ελεγκτική αρχή θα εκδίδει εντολή ελέγχου μόνο για τα θέματα για τα οποία έχει εκφραστεί επιφύλαξη από το Νόμιμο. Ελεγκτή ή το Ελεγκτικό Γραφείο εφόσον όμως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ανωτέρω. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 ( Σημ : δηλαδή εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης) .»
δ)  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές, προκύπτει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος ή αρνητικό συμπέρασμα, εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 6, περ. 1δ,  της ΠΟΛ. 1159/11)
Σημειώνεται ότι  για την περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός της υποπερίπτωσης κατά την οποία γίνεται αναφορά από τους Νόμιμους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν. Γιατί  η  υποπερίπτωση αυτή εμπίπτει στο άρθρο 5, παρ. 4,περ. α,  της ΠΟΛ. 1159/11, με βάση την οποία οι έλεγχοι διενεργούνται εντός 18 μηνών από την προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

8    ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ( ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ) ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΑΝ « ΕΤΗΣΙΟ ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ )  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».
Προβλέπονται  έλεγχοι της Εργασίας των Νομίμων Ελεγκτών ως εξής :
8.1      ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Διενεργείται έλεγχος ( επανέλεγχος ) στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α)  Δειγματοληπτικός έλεγχος .
Από τις εταιρείες που ελέγχονται από Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο, με κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010. Το οποίο αναφέρει τα εξής : « Αρθρο 80. Σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο : 1. Η επιλογή των προς έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανά¬λυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται: α) Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, ………. β) Σε οικονομικά δεδομένα, ………… γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα,. ………… »  ( άρθρο 5, παρ. 1, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. ( άρθρο 5, παρ. 2, της ΠΟΛ. 1159/11)
β) Έλεγχος βάσει των ειδικών κριτηρίων.
Εκτός των εταιρειών που ελέγχονται σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε πρόσθετο αριθμό εταιρειών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, βάσει των ειδικών ακόλουθων  κριτηρίων:
βα)   Βάσει των κάτωθι Φορολογικών παραβάσεων και πληροφοριών :
•    Λήψη ή έκδοση πλαστών – εικονικών φορολογικών στοιχείων,
•     Συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες
•    Περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του Ν. 2238/1994 (transfer pricing),
•    Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων,
•    Μη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στις ημερομηνίες που ορίζονται σαν καταληκτικές για τη χορήγησή της,
•     Αναφορά από τους Νόμιμους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν και
•    Περιπτώσεις ελέγχων εταιρειών κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων του ν. 3693/2008 από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.
ββ)   Άσκηση δίωξης μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
βγ)   Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο μετά από απόφαση της επιτροπής και της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011.
Κατά την άποψη μας , πρέπει να δοθεί από τους αρμόδιους διευκρίνιση  στην έννοια του όρου « κλάδος » και πως θα υπολογιστεί στην παρούσα περίπτωση, ο περιορισμός αυτός.
βδ) Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου του έργου των Νόμιμων Ελεγκτών, για τον οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1159/11.
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., ( άρθρο 5, παρ. 5, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
εκτός των κάτωθι περιπτώσεων :
•    οι τακτικοί έλεγχοι που διενεργούνται εξ’ αιτίας της άσκησης δίωξης κατά μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
•    της λήψης ή έκδοσης πλαστών – εικονικών στοιχείων,
•    συναλλαγών με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και
•    για τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του ν. 2238/1994 (transfer pricing)
οι οποίες δύναται να γίνουν μέχρι την ημερομηνία παραγραφής της χρήσης. ( άρθρο 5, παρ. 6, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).
γ) Έλεγχος,  λόγω της διαφοροποίησης των αμοιβών που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη.
 Οι υποθέσεις για τις οποίες οι διαφοροποιήσεις των αμοιβών των Νομίμων Ελεγκτών κρίνονται από την επιτροπή «αφύσικες», παραπέμπονται για τακτικό έλεγχο. ( άρθρο 10, παρ. 2, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
δ ) Έλεγχος σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων.
 Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων, η υπόθεση παραπέμπεται για έλεγχο της παραγωγικότητας των δαπανών από τη φορολογική αρχή, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας και απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 5 , ΠΟΛ.1159/22.7.2011. ( άρθρο 5, παρ. 7, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).
Σημειώνεται ότι με την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών με  Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, ( παρ. 6 ) διευκρινίστηκαν τα εξής :
«  Διευκρινίζεται ότι στο 0,5% των αναμορφούμενων δαπανών για λόγους παραγωγικότητας, της παρ. 7 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 συνυπολογίζονται και οι δηλούμενες λογιστικές διαφορές που αφορούν τις δαπάνες των περιπτώσεων (β),(μ),(ψ) και (σ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), όπως αυτές προσδιορίζονται από την ελεγχόμενη επιχείρηση. Εάν δεν έχει προσδιοριστεί το προαναφερόμενο ποσοστό 0,5% στις ανωτέρω δαπάνες, μπορεί να εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με την κρίση του Νόμιμου Ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή θα περιλαμβάνεται σχετική αναφορά επί των λοιπών θεμάτων της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στην οποία θα διευκρινίζεται το ποσοστό των αναμορφούμενων δαπανών για λόγους παραγωγικότητας που έχει προσδιορίσει η ελεγχομένη επιχείρηση, καθώς επίσης και η διαπίστωση ότι με βάση τις εργασίες του Νόμιμου Ελεγκτή δεν’ έχουν εντοπισθεί περαιτέρω δαπάνες που θα έπρεπε να αναμορφωθούν για λόγους παραγωγικότητας.»
Οι διατάξεις των περιπτώσεων (β),(μ),(ψ) και (σ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), που αναφέρονται ανωτέρω, έχουν ως εξής :
« β) Των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών γενικά εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων. Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων και τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των πιο πάνω δαπανών. Ο  περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα τους αποκλειστικά για την εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών………… μ) Των εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιστημόνων, που προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο ευρίσκεται εντός του νομού, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένη η έδρα ή υποκατάστημα της επιχείρησης που επιβαρύνεται με τα πιο πάνω έξοδα. Η αξία των δώρων που γίνονται προς τα ανωτέρω πρόσωπα και μέχρι είκοσι (20) ευρώ για κάθε δωρεοδόχο.  Λοιπά έξοδα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση………. ψ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση και με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση υπαλλήλων αυτής. Από το συνολικό ποσό αυτής της δαπάνης ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. ………..  σ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για δαπάνες ταξιδιών που πραγματοποιούν στην αλλοδαπή διευθυντικά και άλλα στελέχη της που εργάζονται σε αυτήν, καθώς και αντιπρόσωποι ή ειδικοί επιστήμονες που εκπροσωπούν την επιχείρηση στην αλλοδαπή και αφορούν έξοδα ξενοδοχείων, εισιτήρια και έξοδα διατροφής. Τα έξοδα διατροφής αναγνωρίζονται μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος διαμονής. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ο σκοπός του ταξιδιού συνδέεται με την ασκούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης.»

8.2     ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
Στο άρθρο 7 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, προβλέπονται τα εξής :
1. Οι έλεγχοι που διενεργούν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για την φορολογική συμμόρφωση, υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο που διενεργείται από τη φορολογική αρχή.
2. Ο ποιοτικός έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό διενεργείται από συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και με την συμμετοχή ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και καλύπτεται σε ότι αφορά τη διαδικασία, από τις διατάξεις περί ποιοτικού ελέγχου του ν. 3693/2008.
Με την Απόφαση   Αριθμ. 44760/1362/24.10.2011, « Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού ………… και ειδικά θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων»  ( παρ. 3) , του Υπ. Οικονομικών με την οποία διευκρινίστηκε ότι  :
«  Για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου («Σ.Π.Ε.») της Ε.Λ.Τ.Ε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε «Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέματος» (007/2010/Ε.Λ.Τ.Ε), το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης του Σ.Π.Ε., δύναται να ορίζει ως «εντεταλμένους ελεγκτές» κατά την έννοια του άρθρου 3 της ως άνω υπ’ αριθμ. 007/2010 κανονιστικής πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. και υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, ειδικούς σε φορολογικά θέματα. Η συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου από το Σ.Π.Ε. θα περιορίζεται μόνο επί των ελεγκτικών εργασιών της παραγράφου 1 της παρούσας.»
3. Το δείγμα φακέλων που θα ελεγχθεί, επιλέγεται με κριτήρια που καθορίζονται από την ΕΛΤΕ, στα οποία κριτήρια περιλαμβάνεται ο έλεγχος ενός φακέλου για κάθε Νόμιμο Ελεγκτή και ελεγκτικό γραφείο, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε τριετία και ο έλεγχος σε κάθε ελεγκτική εταιρεία, για έναν ή περισσότερους φακέλους, κάθε έτος.
4. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται στους φακέλους τεκμηρίωσης των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις στους ελεγκτές.
5. Από τους ποιοτικούς ελέγχους μπορεί να προκύψουν ευρήματα, με βάση τα οποία μπορεί κατά περίπτωση ή να γίνουν παρατηρήσεις για βελτίωση του τρόπου άσκησης του έργου των Νομίμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, ή να γίνει παραπομπή υποθέσεων στα πειθαρχικά όργανα της ΕΛΤΕ και εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3148/2003 εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
6. Σύνοψη των διαπιστώσεων των ποιοτικών ελέγχων για κάθε ελεγκτική εταιρεία, που αφορούν τη χορήγηση των φορολογικών πιστοποιητικών, δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, με βάση τις υποχρεώσεις για δημοσιότητα που ορίζονται από το ν. 3693/2008.