Νέο καθεστώς για αναγνώριση και εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης στον ΟΑΕΕ

EΓKYKΛIO σχετικά με την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 εξέδωσε η διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Ως χρόνοι ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις μετά την 1/1/2011 με τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 Ν. 3863/10, λογίζονται:

1. Ο πλασματικός χρόνος παιδιών.

2. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

3. Ο χρόνος σπουδών.

4. Ο χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης.

5. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιμων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.

6. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγέλματος πριν την εγγραφή στα μητρώα των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ.

7. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

8. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες.

9. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη.

10. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ.

11. Ο χρόνος απεργίας.

12. Ο χρόνος μαθητείας μέχρι δύο έτη.

13. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου μέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ασφαλισμένων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Eργων (ΕΤΑΑ).

Από τους πιο πάνω αναφερόμενους οι χρόνοι των περιπτώσεων 1 έως 6 αναγνωρίζονται στον ΟΑΕΕ εφόσον πληρούνται οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις νέες διατάξεις.

Υποβολή αιτήσεων

Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31/12/2010, με προσμέτρηση των πιο πάνω χρόνων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης έως τις 31/12/2013, χωρίς να μεταβληθούν οι συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

Η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησης. Προκειμένου να συνυπολογιστούν όμως οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή δώδεκα έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την αναγνώριση χρόνου απασχόλησης πριν την εγγραφή.

Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί για τη θεμελίωση ή για θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης είναι:

Α. Μέχρι 4 έτη για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.

Β. Μέχρι 5 έτη για το 2012.

Γ. Μέχρι 6 έτη για το 2013.

Δ. Μέχρι 7 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2014 και εφεξής (εγκύκλιος 103/10-Δ/νσης Παροχών Συντάξεων).

Το ανώτατο όριο ετών αναγνώρισης καθορίζεται από το έτος θεμελίωσης των χρονικών προϋποθέσεων και όχι από τον χρόνο υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης ή συνταξιοδότησης.

Τρόπος εξαγοράς

Το ποσό εξαγοράς υπολογίζεται, για κάθε μήνα, σε ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδικεύτου εργάτη, όπως ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης (20% Χ 25 ΗΑΕ) .

Οι εισφορές της εξαγοράς καταβάλλονται:

• Εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, με έκπτωση 15%.

• Σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οι δόσεις επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα προσθετά τέλη.

• Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το 1/4 της σύνταξης.

• Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις αν το ποσό που οφείλεται, από οποιαδήποτε αιτία, δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61 Ν. 3863/10 (εγκ. 38/11).