Χρηστικός οδηγός για τις νέες αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 3842/2010. Λεπτομερής ανάλυση και σχολιασμός των διατάξεων, πίνακες, παράθεση όλων των αλλαγών στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 και συμπλήρωση του πίνακα αυτού βήμα – βήμα. Επεξηγητικά σχόλια για κάθε κωδικό που αφορά τις αντικειμενικές δαπάνες. Αναλυτικά παραδείγματα.