Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 04/10/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε33/ 548

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265, 264 & 269
: 210 52 15 242, 244 – 247
: 210 52 15 258, 256 & 259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 17 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ. 216 /τ.Α΄/ 30-09-2011), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού (άρθρο 48 ν. 3943/2011), για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων) και του Ο.Α.Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, στις προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρο 48 του ν.3943/2011, είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, εφόσον υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:

• Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

• Για τους οφειλέτες που έχουν απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, κατά το άρθρο 48 του ν.3943/2011, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά μέχρι την 31.10.2011.

• Δικαίωμα υποβολής αίτησης παρέχεται και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που δεν απασχολούν προσωπικό (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων).

• Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31/10/2011 θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2010, οφειλής.

ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

Α) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.

Β) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό.

Γ) Για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής.

Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής, ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Για τους οφειλέτες που δεν απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% ή 0,80%, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Με το παρόν έγγραφο σας διαβιβάζεται ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Υποκαταστήματος καθώς και η σχετική αίτηση υπαγωγής στον προσωρινό διακανονισμό, η οποία θα υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη : «Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με κωδικό 002 – Αίτηση προσωρινού διακονισμού), σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκύκλιο 54/10 της Διεύθυνσής μας.

Ως εκ τούτου, με ευθύνη σας θα πρέπει να ενημερώσετε τα Τοπικά Υποκαταστήματα και Παραρτήματα αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να αναπαραχθεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων) και η αίτηση ρύθμισης η οποία θα χορηγείται στους εργοδότες.

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr.

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ