Υπηρεσίες > Για Επιχειρηματίες > Φορολογικές Δηλώσεις


 •   Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων.
  • Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
  • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
  • Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. όλων των φορολογικών δηλώσεων.

 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Φ.Π.Α. και σχετικών καταστάσεων (INSTRASTAT, LISTING).

 • Δηλώσεις φόρου κληρονομίας

 • Συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων

 • Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στην Δ.Ο.Υ.

 • Συνταξιοδοτικά θέματα

 • Ρευματοδοτήσεις οικοδομών  (συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων δηλώσεων για τα πιστοποιητικά της δέη )

 • Συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων 

 • Μισθοδοσία