Υπηρεσίες > Για Επιχειρηματίες > Λογιστικές


 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.)

 • Συστάσεις / Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων.

 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ του Κ.Β.Σ. (Μηχανογραφημένα ή Χειρόγραφα).

 • Μετατροπές - συγχωνεύσεις - λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.

 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος όλων των τύπων.

 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), Λοιπών Παρακρατούμενων και Έμμεσων Φόρων.

 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).

 • Παροχή φορολογικών συμβουλών.

 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας - Διαχείρισης Προσωπικού και διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών σχετικά με αυτή (Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας κ.λ.π.).

 • Τη σύνταξη και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. μέσω Internet.

 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών.

 • Σύνταξη και υποβολή προσφυγών και ενστάσεων για φορολογικές - εργασιακές και ασφαλιστικές διαφορές.