Υπηρεσίες > Για Ιδιώτες > Φορολογικές Δηλώσεις

 Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, Ε2,Ε3, Ε9.

 Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. όλων των φορολογικών δηλώσεων.

Συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων

Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στην Δ.Ο.Υ.

Συνταξιοδοτικά θέματα

Ρευματοδοτήσεις οικοδομών για ιδιώτες (συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων δηλώσεων για τα πιστοποιητικά της δέη )

Συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων ιδιωτών

Μισθοδοσία ιδιωτών για κατ οίκον απασχόληση

Φορολογικές συμβουλές για την διαχείριση ακίνητης περιουσίας