Νομικές Υπηρεσίες

Νομικές Συμβουλές – από  άριστους δικηγόρους για την διεκπεραίωση δικών σας υποθέσεων και παροχή νομικών συμβουλών και πλήρης νομική κάλυψη σε θέματα αστικού ,εμπορικού, εταιρικού, φορολογικού και εργατικού δικαίου.

Δικηγόρος σας συμβουλεύει σε θέματα που σας απασχολούν όπως:

Μεταβιβάσεις Ακινήτων (Αγοραπωλησίες, Γονικές Παροχές, Δωρεές)
Δηλώσεις Κτηματολογίου
Κληρονομικού Δικαίου
Μισθωτικών Διαφορών
Οικογενειακού Δικαίου
Εργατικού Δικαίου
Επισφαλών Απαιτήσεων
Διοικητικού Δικαίου (Προσφυγές κατά Εφοριών, Δήμων κ.τ.λ.)

Διαφορές   με  ασφαλιστικές  εταιρείες.