Υπηρεσίες > Για Ιδιώτες > ΛογιστικέςΣυμπλήρωση και υποβολή αρχικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9).

Συμπλήρωση και υποβολή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9, ΦΑΠ).

Φοροτεχνικός σχεδιασμός, υπολογισμός και συμπλήρωση εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου που έχει δηλωθεί σε προγενέστερες Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για κάλυψη τεκμηρίων αγοράς ή και διαβίωσης.

Εκτύπωση σημειώματος (ταυτότητας) πληρωμής φόρων και απόδοσης μέσω τράπεζας (e-banking).

Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.

Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.

Κοινοποίηση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, σε TAXIS μέσω internet.

Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.

Ολοκλήρωση εργασίας σε Δ.Ο.Υ., για εκχώρηση μισθωμάτων (ανείσπρακτα εισοδήματα ενοικίων) στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ολοκλήρωση ενεργειών παραλαβής κλειδάριθμου, από Δ.Ο.Υ.

Έκδοση ΑΦΜ.

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ.

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών μέσω TAXIS.

Ρύθμιση οφειλών σε ΙΚΑ.

Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).

Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.

Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.

Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ταυτότητα πληρωμής κλπ).

Συμπλήρωση και κατάθεση Δήλωσης "ΕΝΤΥΠΟ Α21" για λήψη επιδόματος τέκνων.

Συμπλήρωση και κατάθεση Αίτησης για επίδομα πετρελαίου - θέρμανσης.

Εκτύπωση ενσήμων ασφάλισης ΙΚΑ.

Παρακολούθηση και απόδοση μισθοδοσίας οικιακής βοηθού, κηπουρού, καθαρίστριας κλπ ειδικοτήτων. Ολοκλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εργασιακή σχέση (Βεβαίωση Αποδοχών, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ κλπ).

Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής, συμπλήρωση και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ, οικοδομοτεχνικών έργων.

Συμπλήρωση και υποβολή Δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου.

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

Σε περίπτωση που προτίθεστε να ασκήσετε επαγγελματική δραστηριότητα, επεξήγηση δεδομένων νομικού, φορολογικού πλαισίου και συμβούλευσή σας για την επιλογή Νομικής μορφής επιχείρησης (Ατομική, Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) με στόχο την καλύτερη δυνατή νομική σας κατοχύρωση με το μικρότερο δυνατό κόστος φόρου. Ανάληψη συνόλου εργασιών έναρξης επιχείρησης, ανεξαρτήτου Νομικής μορφής.

Ολοκλήρωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ) που σχετίζονται με τη δραστηριότητα μας.

Κατάρτιση του Περιουσιολογίου και συγκεκριμένα:

Αναλαμβάνουμε την απεικόνιση αναλυτικών στοιχείων για όλα τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε φορολογούμενου, καθώς επίσης και για όλες τις αποταμιεύσεις του, δηλαδή τις καταθέσεις και τις επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ.

 Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.

 Όλες οι εργασίες για τη ρευματοδότηση ακινήτου σας. Αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία για την οποία χρειάζεστε τη συνδρομή μας για την ταχύτερη και πληρέστερη υποβολή όλων των δικαιολογητικών στους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος, Εφορία, ΔΕΗ).

 Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.

 Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.

 Μισθωτήρια κάθε είδους.

 Διάφορες άλλες υπηρεσίες που εφάπτονται της αρμοδιότητας της ΔΟΥ όπωςδιακανονισμούς/ρυθμίσεις για παλαιές οφειλές, θέματα δικαστικού κλπ.

Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού. 

 Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στην Δ.Ο.Υ.

 Έκδοση πιστοποιητικών στα Δικαστήρια (Περί μη δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης, Περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος, Περί μη αποποιήσεως κληρονομικού δικαιώματος, Περί μη πτώχευσης, Περί τροποποιήσεων, κλπ)

 Διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών σε τράπεζες

 Τακτοποίηση εργασιών στον Τειρεσία όπως διαγραφή δυσμενών στοιχείων.