Υπηρεσίες > Για Επιχειρήσεις > Φορολογικές


 • Φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης ενταγμένος στην στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας.
  • Φορολογικός προληπτικός έλεγχος τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων για την άρτια αντιμετώπιση των ελεγκτικών μηχανισμών.
  • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
  • Στρατηγική αντιμετώπισης των αντικειμενικών κριτηρίων  και εν γένει όλων των φοροεισπρακτικών επιδρομών.
  • Φορολογικές συμβουλές στον επιχειρηματία.
  • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Φ.Π.Α. και σχετικών καταστάσεων (INSTRASTAT, LISTING).
  • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων.
  • Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
  • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
  • Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. όλων των φορολογικών δηλώσεων.
  • Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων.
  • Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ, όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων.
  • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται.