Υπηρεσίες > Για Επιχειρήσεις > Φορολογικές Δηλώσεις


 •  Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων.
  • Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
  • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
  • Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. όλων των φορολογικών δηλώσεων.

 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Φ.Π.Α. και σχετικών καταστάσεων (INSTRASTAT, LISTING).

 • Συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων

 • Δηλώσεις μεταβολών στην Δ.Ο.Υ.

 • Ρευματοδοτήσεις οικοδομών (συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων δηλώσεων για τα πιστοποιητικά της δέη )

 • Συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων

 • Μισθοδοσία