Υπηρεσίες > Για Επιχειρήσεις > Νομικές Υπηρεσίες

Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών

Παρέχουμε υπηρεσίες δικαίου εταιριών σε πελάτες και αναλαμβάνει το σύνολο των εταιρικών τους υποθέσεων.

Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικές με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων εταιρικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σύνταξης καταστατικών, συμφωνιών μετόχων, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων.

Παρέχουμε συμβουλές αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί εταιριών και τους κανόνες των εποπτικών αρχών, τις ανάγκες των εισηγμένων εταιριών, σύνθετες εξαγορές, συγχωνεύσεις και  κοινοπραξίες.

Επίσης παροχή νομικών συμβουλών και πλήρης νομική κάλυψη σε θέματα αστικού ,εμπορικού, εταιρικού, φορολογικού και εργατικού δικαίου.

Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.

Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών  συνελεύσεων.

Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στη Νομαρχία.

Νομικοί έλεγχοι

Το γραφείο μας έχει ασχοληθεί συστηματικά με νομικούς ελέγχους επιχειρήσεων ενόψει εξαγοράς μέρους ή του συνόλου των μετοχών τους καθώς και ενόψει της εξυγίανσης αυτών.

Εξυγίανση επιχειρήσεων

Η συμμετοχή μας στην εξυγίανση επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική. Θεωρούμε πολύ σημαντικό σημείο της δράσης μας το επιτυχημένο αποτέλεσμα σε επιχειρήσεις που βρέθηκαν σε καθεστώς σοβαρής κρίσης.

Συμβάσεις

Το γραφείο μας έχει ιδιαίτερα εκτεταμένη εμπειρία σε ζητήματα σύνταξης και διαχείρισης συμβάσεων. Υποστηρίζει πελάτες σε διαπραγματεύσεις πάσης φύσεως και εκτελεί συμβατική αλληλογραφία στη συνέχεια.

Δίκαιο ανάπτυξης ακινήτων

Ενεργούμε για λογαριασμό Ελλήνων και ξένων πελατών, επενδυτών σε ακίνητη περιουσία, κατασκευαστών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας:

  • Έργα υποδομής

  • Επιχειρηματικά πάρκα

  • Εμπορικά κέντρα

  • ξενοδοχεία

  • Βιομηχανικές περιοχές

  • Μισθώσεις δημοσίων ακινήτων και δημοσίων κτημάτων


Έχουμε αναπτύξει εκτεταμένη εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων, έλεγχο του νομικού τους καθεστώτος εν γένει καθώς και του καθεστώτος των τίτλων τους ιδίως σε σύνθετες περιπτώσεις επενδύσεων σε ακίνητα με σοβαρά προβλήματα (ειδικού καθεστώτος, δασικά, πολεοδομικά και άλλα) αλλά και ιδιαίτερες προοπτικές όπως η εκμετάλλευση πόρων (λατομεία, μεταλλεία, ενέργεια) η οργανωμένη εκμετάλλευση (οικιστική ανάπτυξη, τουριστική εκμετάλλευση κλπ).

Επίλυση δικαστικών διαφορών

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στην διεξαγωγή δικών και διαιτησιών στη χώρα. Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον όλων των εθνικών δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και ενώπιον όλων των λοιπών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, τόσο για ζητήματα σχετικά με το με το αντικείμενο της εξειδικευμένης ενασχόλησης του γραφείου,  ζητήματα προστασίας προσωπικότητας πολιτικών προσωπικοτήτων, για ζητήματα αποζημιώσεων από αστική ευθύνη του δημοσίου.

Ασχολούμαστε με δικαστηριακό χειρισμό και διαιτησίες, εφόσον απαιτούνται επιδιώκοντας την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών εφόσον συνάδει με την επιτυχή έκβαση των επιδιώξεων των εντολέων μας.  Οι βασικοί συνεταίροι παρίστανται σε όλα τα ανώτατα δικαστήρια και σε δικαστήρια άλλων βαθμίδων.

Διαιτησίες

Η εμπειρία μας σε διαιτησίες δικαστικούς συμβιβασμούς και τεχνικές πραγματογνωμοσύνες ως διαιτητές ή ως νομικοί παραστάτες είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη.

Διεξάγουμε διαιτησίες στο πλαίσιο των κανόνων του ICC, του ΤΕΕ, και άλλων φορέων διεθνείς και εθνικές.

Τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή μας σε διαιτησίες σχετιζόμενες με το αντικείμενο της ειδικότητάς μας είναι έντονη και ιδιαίτερα επιτυχής ως προς τα αποτελέσματα.