Υπηρεσίες > Για Επιχειρήσεις > Ασφαλιστικά
Σύνταξη και υποβολή προσφυγών και ενστάσεων για  εργασιακές και ασφαλιστικές διαφορές

Συνταξιοδοτικά θέματα

Θέματα  σχετικά με ασφαλιστικά Ταμεία ( ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κτλ.  Ταμεία)

Συνεργασία   με  εξειδικευμένους  Δικηγόρους  για  ασφαλιστικά θέματα.