Υπηρεσίες > Για Επιχειρήσεις > Έλεγχος

Μια σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να έχει την υποστήριξη  εμπειρων στελεχών  για Εσωτερικό και  Εξωτερικό έλεγχο.

Εσωτερικός έλεγχος και Σύγχρονη Επιχείρηση.

Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπυ οι επιχειρήσεις καλούνται να επιτύχουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη μέσα από όσο το δυνατόν ορθολογικότερη χρήση τψν πόρων τους, ο Ελεγχος ως μία από τις βασικές λειτουργίες της Διοικητικής Οργανώσεως κατέχει τη δική του εξέχουσα θέση.

Ο έλεγχος έχει σαν πρωταρχικό σκοπό αφενός την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων της Διοικήσεως της Επιχείρησης, αφετέρου την προστασία των εχόντων νόμιμα συμφέροντα στην εταιρεία ειδικά όταν αναφερόμαστε σε Μεγάλες Επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση πρέπει να  έχει οργανωμένο το δικό της  Σύστημα Εσωτερικού Ελεγχου, το οποίο μέσα από κανονισμούς, πολιτικές, διαδικασίες, οδηγίες αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείρηση  ή ακόμα τον περιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με την Επιχειρηματική Δραστηριότητα.

Ο Εσωτερικός έλεγχος σε μία επιχείρηση επισκοπεί, αξιολογεί και συμβουλεύει  την Διοίκηση της Επιχείρησης σε θέματα που αφορούν  τη Διαχείρηση Επιχειρηματικών Κινδύνων και απειλούν την καλή λειτουργία της επιχείρησης και συμβουλεύει  στο πως θα αντιμετωπιστούν οι κινδυνοι. 

Ο εσωτερικός Ελεγχος διενεργεί τόσο Χρηματοοικονομικούς όσο και Λειτουργικούς  ελέγχους. Οι παραπάνω έλεγχοι γίνονται  με τη μορφή Ειδικών έργων και βάσει σχετικού προγραμματισμού και προυπολογισμού. Για την αποτελεσματική διενέργεια τους χρησιμοποιούνται ειδικά Προγράμματα Ελέγχου και μεθοδολογίες κατά περίπτωση που αναπτύσσονται.

Τα  στελέχοι που διενεργούν τον Εσωτερικό έλεγχο ειναι εξειδικευμένα και με  χρόνια εμπειρίας.

 

Εξωτερικός έλεγχος

  • Ο  Εξωτερικός Έλεγχος  υφίσταται στη διενέργεια ειδικού ή τακτικού ελέγχου Οικονομικής Διαχείρησης μία Επιχείρησης, έλεγχο διαφόρων Οικονομικών και Λογιστικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών.

  • Ελεγχος διάθεσης  Επιδοτήσεων.

  • Ελεγχος Οικονομικής Διαχείρησης προκειμέενου να εισαχθεί στο Χρηματηστήριο.