Οροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.tax-symmetry.gr  ανήκει στην ατομική επιχείρηση  του Πανταζή Γεωργίου με τον διακριτικό τίτλο TAX-SYMMETRY.

Η χρήση του www.Tax-symmetry.gr  συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Το TAX-SYMMETRY μπορεί οποιαδήποτε χρονική στγμή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ενημερώνοντας το παρόν κείμενο. Η χρήση της σελίδας από τους χρήστες / επισκέπτες σημαίνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τροποποιήσεών τους.

To tax-symmetry.gr δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά  δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών και να τηρεί τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου ( Ν.2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, Ν2774/1999 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα,  τα Π.Δ. 207/1998 και 79/200, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες της  αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  και  του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως εκάστοτε  ισχύουν.
Για την εγγραφή στο www. TAX-SYMMETRY.gr  θα πρέπει ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών ή να έχει την έγκριση των κηδεμόνων του.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν και δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών. Έχει επίσης την δυνατότητα να διαγραφεί από το TAX-SYMMETRY. Εάν ο χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του μετά από 7 ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής, τα χρήματα που πιθανόν έχει καταβάλει δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, το TAX-SYMMETRY δικαιούται να διακόψει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτόν. Για την  επανενοργοποίηση των παροχών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος, να καταβάλει εκ νέου το ποσόν που έχει συμφωνηθεί ή να εξοφλήσει την οφειλή που έχει δημιουργηθεί.

Το TAX-SYMMETRY διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες οποιουδήποτε εγγεγραμμένου χρήστη εάν κρίνει, κατά την απόλυτη κρίση του ότι δεν τηρούνται από τον χρήστη στο ακέραιο οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτές. Επίσης μπορεί να τερματίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη εάν διαπιστώσει κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας. Σε αυτήν την περίπτωση τα χρήματα που πιθανόν ο χρήστης έχει καταβάλει δεν επιστρέφονται.

Το TAX-SYMMETRY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα, ως προς την δομή  ή το γραφικό περιβάλλον και να εμπλουτίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεσμεύεται όμως ότι οι αλλαγές αυτές και οι τροποποιήσεις δεν θα επιφέρουν καμία αλλοίωση ή διαστρέβλωση στα δημοσιευμένα δεδομένα.