Οικονομικά Στοιχεία

Στις 11/02/2022  συστήθηκε   εταιρεία με την επωνυμία " TAX SYMMETRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "TAX SYMMETRY ΙΚΕ"

απο   τον Γεωργιο Πανταζη του Κωνσταντίνου με ποσοστο 99% και την Μαρία Κωνσταντάκη του Στεφάνου με ποσοστό 1%

Διαχειριστής βαση Καταστατικού ορίζεται ο Γεωργιος Πανταζης. 

Εδρα   είναι ο Δήμος  Μαραθώνα Αττικής με διάρκεια  30 χρονων.

Σκοποί   εταιρείας:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,  ΑΛΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ,  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,  ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ
ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ,
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ,  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ,
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΑΛΛΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, Π.Δ.Κ.Α.,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ