Όλα για τη ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που λόγω της υπερφορολόγησης και της πολύχρονης οικονομικής κρίσης βρίσκονται στο “κόκκινο” έχουν τη δυνατότητα να ανασάνουν και να αυξήσουν τις πιθανότητες επιχειρηματικής επιβίωσης. Έχουν στη διάθεσή τους τη ρύθμιση των 120 δόσεων ή, όπως επισήμως ονομάζεται, τη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες πληρούν τα κριτήρια προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση που οδηγεί σε “κούρεμα” οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και “κούρεμα” προσαυξήσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο, όπως είναι οι οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η διαδικασία για την ένταξη στη ρύθμιση γίνεται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει δημιουργήσει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους και, έπειτα από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, έχει ουσιαστικά απλοποιηθεί. Υπολογίζεται ότι έως τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 3.500 αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση και η διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί για περισσότερους από 200.

Παράδειγμα ρύθμισης

Οφειλέτης έχει συνολικές οφειλές προς Δημόσιο, ΚΕΑΟ και τράπεζες κατά την ημερομηνία της αίτησης, π.χ. στις 8/3/2018, ύψους 75.000 ευρώ. Οι οφειλές προς ρύθμιση στις 31/12/2016, μετά τις διαγραφές τόκων υπερημερίας, προσαυξήσεων και προστίμων, ανέρχονται σε 45.000 ευρώ (12.500 ευρώ προς KEAO, 22.500 ευρώ προς Δημόσιο και 10.000 ευρώ προς τράπεζες). Το σύνολο των τόκων υπερημερίας, το 85% των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα, έχει ήδη αφαιρεθεί και ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ.

Από τα οικονομικά του στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ειδικότερα, στην τελευταία χρήση του έτους 2016 έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 20.000 ευρώ, στη χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 15.800 ευρώ και στη χρήση 2014 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 14.900 ευρώ.

Ως εισόδημα λαμβάνεται το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης του 2016 ύψους 20.000 ευρώ, καθώς είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των δύο πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις τελευταίες χρήσεις, δηλαδή του 2016 και του 2015. Ως εκ τούτου, ο λόγος του συνόλου των υφιστάμενων οφειλών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016 προς το EBITDA ανέρχεται σε 2,25 και ο οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος, καθώς πληροί και τα δύο κριτήρια βιωσιμότητας. Η μηνιαία δόση σε περίπτωση καταβολής 120 δόσεων με ενδεικτικό επιτόκιο ρύθμισης 6% ανέρχεται σε 499,59 ευρώ.

Ερωτήσεις – απαντήσεις 

1. Μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα;

Φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αλλά δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα, μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον:

i. Έχει κάνει έναρξη εργασιών.

ii. Έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

iii. Έχει σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
– Θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή
– Θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

iv. Δεν είναι διαχειριστής:
– Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή
– Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

v. Δεν έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

vi. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:

(αα) φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,
(ββ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.

vii. Έχει βεβαιωμένες οφειλές έως και την 31 Δεκεμβρίου 2017 προς το Δημόσιο (βεβαιωμένες στην ΑΑΔΕ).
viii. Έχει γεννημένες οφειλές έως και την 31 Δεκεμβρίου 2017 προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες είναι βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση οι ελεύθεροι επαγγελματίες;

Ναι, εντάσσονται, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα. Περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών είναι, ενδεικτικά, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες εντάσσονται και περιπτώσεις που εκδίδουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του σκιτσογράφου, θεραπευτή κάλων, οστράκων και νυχιών, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου, λογοπεδικού, μαλάκτη (μασέρ), ομοιοπαθητικού, πρακτικού εναλλακτικών θεραπειών, ψυχοθεραπευτή.

capital.gr