“Μπλόκο” στα τζιπ με πινακίδες Βουλγαρίας

«Μπλόκο» σε όσους οδηγούν πολυτελή αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας βάζει το υπουργείο Οικονομικών με απόφαση που υπογράφεται από τον αρμόδιο υφυπουργό Γιώργο Μαυραγάνη. 

Στην απόφαση ορίζονται μία σειρά από δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν όσοι Έλληνες έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα αλλά εργάζονται ή επιχειρούν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγούν όχημα με ξένες πινακίδες εντός ελληνικής επικράτειας προκειμένου να απαλλαγούν από τον κίνδυνο κυρώσεων και προστίμων για παράνομη κυκλοφορία Ι.Χ. 

Στην εγκύκλιο ορίζεται συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να προσκομιστούν στο αρμόδιο τελωνείο δικαιολογητικά όπως: 

-η σύμβαση εργασίας μισθωτού με ξένη επιχείρηση στην οποία προβλέπεται και η χορήγηση εταιρικού οχήματος 
-η σύμβαση εργασίας μη μισθωτού με επιχείρηση που εδρεύει σε χώρα της Ε.Ε. 
– δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την πραγματική δραστηριότητα της επιχειρήσεις που έχει χορηγήσει το όχημα στον Έλληνα φορολογούμενο, όπως είναι οι φορολογικές δηλώσεις στη χώρα-μέλος της Ε.Ε. 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα. Η απόφαση είναι αποτέλεσμα της έκτασης που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της κυκλοφορίας στους ελληνικούς δρόμους πολυτελών οχημάτων με ξένες πινακίδες, κυρίως Βουλγαρίας, από φορολογούμενους που θέλουν να γλιτώσουν τους «τσουχτερούς» φόρους (τέλη κυκλοφορίας, φόρο πολυτελούς διαβίωσης κ.α.), καθώς και τα πολύ υψηλά τεκμήρια διαβίωσης.

Η απόφαση για τα τζιπ

΄Αρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης εφαρμόζονται για τα πρόσωπα της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ. 247/13/6.4.88 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/1989 και ισχύει, τα οποία έχουν συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν στη χώρα μας επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό και με την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων που τίθενται στις ανωτέρω διατάξεις. 

΄Αρθρο 2 
Ορισμοί 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 

ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ.247/1988 AYO (ΦΕΚ 195/Β/6.4.88), όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α΄) και ισχύει, νοούνται ως: 
α) «Μισθωτός εργαζόμενος»: το πρόσωπο που παρέχει κατά τη διάρκεια ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε άλλο πρόσωπο και υπό τις οδηγίες και δεσμευτικές εντολές του υπηρεσίες για τις οποίες λαμβάνει μισθό. 
β) «Μη μισθωτός εργαζόμενος» είναι το πρόσωπο, η δραστηριότητα του οποίου δεν ασκείται στο πλαίσιο εξαρτημένης σχέσης εργασίας. 

΄Αρθρο 3 
Δικαιολογητικά 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου προσώπου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ. 247/13/6.4.1988 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/1989 και ισχύει, προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή ελέγχου τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

α) Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη έγγραφη σύμβαση εργασίας με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και στην οποία αναφέρονται οι όροι της σύμβασης εργασίας, προκειμένου για μισθωτούς εργαζόμενους ή β) Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη συμφωνία μη μισθωτού εργαζόμενου με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και περιγράφει την επαγγελματική του σχέση ή συνεργασία του με την εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

i) Στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την έδρα της εταιρείας και την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα της στο άλλο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη. 
ii) Βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα του άλλου κράτους μέλους, στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, καθώς και του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει. 
iii) Φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ελεγχόμενος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, η οποία του έχει παραχωρήσει το επιβατικό όχημα. 

΄Αρθρο 4 
Αρμόδιες αρχές 

Αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ. 247/13/6.4.1988 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/1989 και ισχύει και υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας είναι η κατά περίπτωση αρμόδια τελωνειακή αρχή. 

΄Αρθρο 5 
Τελικές διατάξεις 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.